พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย


พระพากุลเถระ ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านมีอาพาธน้อย หรือป่วยน้อย แต่กว่าท่านจะได้เป็นเลิศด้านนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่ทำเพียงแค่ชาติเดียว หรือทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่ท่านต้องบำเพ็ญบุญอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานถึงแสนกัป โดยทำบุญไว้ในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถึง 4 พระองค์ด้วยกัน คือ

สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
ย้อนไปหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกัป ซึ่งตรงกับสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า อโนมทัสสีในชาตินั้น พระพากุลเถระได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ แต่พอร่ำเรียนพระเวทจนจบแล้ว ก็รู้สึกว่า ไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้น จึงตัดสินใจออกบวชเป็นดาบสฤๅษี บำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญา 5 และสมาบัติ 8 จากนั้นก็เสวยสุขอยู่ในฌาน จนกระทั่งได้ทราบข่าวการตรัสรู้ธรรมของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า จึงได้ออกเดินทางไปเข้าเฝ้าฟังธรรมจากท่าน ครั้นเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสตั้งอยู่ในพระรัตนตรัย และนับจากนั้นท่านดาบสก็มาฟังธรรมจากพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าอยู่เรื่อย ๆ

จนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ท่านดาบสได้มาเฝ้าพระตถาคตตามปกติ แต่วันนั้นเป็นวันที่พระองค์ประชวรด้วยโรคลมในพระอุทร (ท้อง) ดาบสจึงคิดว่า นี่เป็นโอกาสที่เราจะได้เอาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้รีบไปเก็บสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่เชิงเขา แล้วเอามาประกอบเป็นยา ถวายแด่พระเถระที่อุปัฏฐากพระศาสดา ครั้นเมื่อพระศาสดาเสวยแล้ว โรคลมในพระอุทรก็สงบลง

จากการกระทำในครั้งนั้นเอง ท่านดาบสได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ความผาสุกอันใดที่เกิดแก่พระตถาคต เพราะยาของข้าพเจ้านี้ ด้วยผลแห่งการถวายยานั้น ขอความเจ็บไข้ทางร่างกาย แม้แต่เพียงเท่าการถอนผม ก็จงอย่ามีในภพที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเลยด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เอง หลังจากละโลกแล้วท่านดาบสก็ได้ไปเกิดในพรหมโลก และเวียนว่ายอยู่ในเทวโลก มนุษย์โลก โดยไม่ไปทุคติภูมิเลยยาวนานถึงหนึ่งอสงไขย

สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้ามาในยุคของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า 
พระพากุลเถระได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐี ในพระนครหงสาวดี มาวันหนึ่งบุตรเศรษฐีก็ได้เดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนา โดยยืนฟังอยู่ด้านท้ายของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งในขณะนั้น ท่านก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้มีอาพาธน้อย จากเหตุการณ์นี้เอง ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บุตรเศรษฐีปรารถนาที่จะอยู่ในตำแหน่งเช่นนั้นบ้างในกาลสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ บุตรเศรษฐีจึงสร้างมหากุศลใหญ่อย่างยิ่งยวด แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มีอาพาธน้อยด้วยจิตที่เลื่อมใส และนับจากนั้นตลอดชีวิตของท่าน ก็ได้สร้างบุญกุศลจวบจนวาระสุดท้ายด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้เอง หลังจากละโลกแล้ว ท่านได้เวียนว่ายอยู่ในเทวโลก และมนุษยโลก ตลอดกาลยาวนานหลายภพหลายชาติ

สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้า 
พระพากุลเถระได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ ณ กรุงพันธุมวดี ต่อมาได้ออกบวชเป็นดาบสฤๅษี และบำเพ็ญเพียรจนได้ฌาน จนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านได้ทราบข่าวการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ไปเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรม แล้วเกิดจิตเลื่อมใส ทำให้ท่านถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ อีกทั้งยังหมั่นมาฟังธรรมและคอยดูแลอุปัฏฐากพระศาสดาตามโอกาสสมควรจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่ท่านดาบสฤๅษีมาเข้าเฝ้าพระศาสดานั้น ได้สังเกตเห็นบรรดาเหล่าภิกษุล้วนนั่งคลุมศีรษะ ท่านจึงได้ถามว่า ท่านเจ้าข้า ภิกษุสงฆ์เป็นอะไร ? ” ภิกษุทั้งหลายตอบว่า เป็นโรคดอกไม้พิษที่ศีรษะ เพราะถูกละอองเกสรดอกไม้ของต้นไม้พิษที่พัดมาตามลมจากป่าหิมพานต์

เมื่อดาบสฟังดังนั้น จึงคิดอยากจะเอาบุญกับภิกษุทั้งหลาย โดยช่วยให้ท่านหายป่วย จึงไปเก็บยาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ แล้วเอามาประกอบเป็นยาถวาย ซึ่งเมื่อภิกษุทุกรูปได้ฉันยาของดาบสแล้ว โรคที่เป็นอยู่ก็สงบทันที ด้วยอานิสงส์ผลบุญนี้ หลังจากละโลกแล้ว ท่านได้ไปบังเกิดในพรหมโลก และเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกตลอด 91 กัป

สร้างมหากุศลใหญ่ในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า
ครั้นในยุคของพระกัสสปพุทธเจ้า พระพากุลเถระได้เกิดเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี และแล้ววันหนึ่ง ท่านได้พิจารณาดูบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้วรู้สึกว่าเก่าทรุดโทรม จึงออกเดินทางไปยังชายแดนกับพวกช่างไม้ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมบ้านของตน แต่ระหว่างเดินทางก็ได้พบวัดใหญ่ ซึ่งเก่าคร่ำคร่าปรักหักพัง เพราะขาดการบำรุงรักษา ท่านจึงบอกกับพวกช่างไม้ทั้งหมดว่า ขอชะลอการซ่อมแซมบ้านของท่านไว้ก่อน โดยให้เอาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดมาซ่อมแซมวัด และสร้างโรงอุโบสถ สร้างโรงฉัน โรงไฟ (ที่จงกรม) เรือนไฟ กัปปิยกุฏิ (เรือนพยาบาล) ที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน วัจจกุฏิ (ส้วม) และที่สำคัญยังจัดตั้งยาใช้และยาฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ไว้ครบถ้วนทุกอย่าง ด้วยอานิสงส์ผลบุญตรงนี้เอง หลังจากละโลกแล้วท่านได้เวียนว่ายอยู่ในสองภพภูมิ คือ เทวโลกและมนุษย์โลกตลอดระยะเวลาหนึ่งพุทธันดร

ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อยในชาติสุดท้าย 
สมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ พระพากุลเถระได้มาเกิดในตระกูลมหาเศรษฐี แห่งนครโกสัมพี ช่วงก่อนที่พระสมณโคดมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น และในระหว่างที่ท่านถือปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา ก็ทำให้ตระกูลของท่านประสบลาภผลอันเลิศ ถึงขนาดทำให้มารดาของท่านคิดว่า ลูกของเราคนนี้ ต้องเป็นเด็กมีบุญญาธิการ  และถ้าลูกคนนี้เป็นผู้ไม่มีโรคและมีอายุยืนอยู่ได้นานขนาดไหน ก็จะเป็นผู้บันดาลสมบัติให้แก่เราตลอดกาลยาวนานขนาดนั้น

เมื่อคิดดังนี้ จึงเอาลูกไปอาบน้ำในแม่น้ำยมุนา เพราะสมัยนั้นใคร ๆ ก็จะเอาเด็กมาอาบน้ำในแม่น้ำสายนี้ เพราะมีธรรมเนียมถือกันว่า ถ้าเอาเด็กลงอาบน้ำในแม่น้ำนี้ จะทำให้เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครั้นเมื่อพวกพี่เลี้ยงพาพากุลกุมารไปอาบน้ำ ก็มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งสำคัญว่าทารกเป็นอาหาร จึงกลืนทารกเข้าไปในท้อง

แต่ด้วยบุญของทารกน้อยพากุละ ทำให้ทารกรู้สึกประหนึ่งเหมือนเข้าไปสู่ห้องนอนแล้วหลับไปเท่านั้น ตรงกันข้าม ด้วยเดชแห่งทารก ปลาที่กลืนกินทารกเข้าไป กลับรู้สึกทรมานเหมือนกลืนภาชนะร้อนลงไป จึงทำให้ปลาผู้โชคร้ายตัวนั้น มีกำลังว่ายต่อไปได้ 30 โยชน์ แล้วไปติดอวนของชาวประมงเมืองพาราณสี และพอชาวประมงนำปลาออกจากอวนก็ตายทันที เลยทำให้ชาวประมงหาบปลาใส่คานร้องประกาศขายไปทั่วเมืองว่า จะขายปลาตัวนี้ด้วยราคาหนึ่งพันกหาปณะ

ครั้นเมื่อชาวประมงหาบปลามาถึงประตูเรือนของเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ภริยาเศรษฐีเห็นเข้าก็ถูกใจ จึงถามว่า จะขายเท่าไร ชาวประมงแทนที่จะตอบตามราคาที่ตั้งใจไว้ กลับตอบไปว่า ขายหนึ่งกหาปณะ นางจึงรีบซื้อไว้ทันที

ปกติภริยาเศรษฐี จะไม่ชอบทำปลา แต่วันนั้น ด้วยบุญของทารกดลใจให้นางวางปลาไว้บนเขียง แล้วลงมือผ่าข้างหลังด้วยตัวนางเอง ซึ่งปกติแล้วจะต้องผ่าที่ท้อง และทันใดนั้นเอง นางก็เห็นทารกผิวดังทองอยู่ในท้องปลา จึงเกิดปีติยินดี เพราะตระกูลของนางมีสมบัติมากถึง 80 โกฏิ แต่ไม่มีบุตรผู้สืบสกุลด้วยเหตุนี้นางจึงอุ้มเด็กไปให้เศรษฐีผู้เป็นสามีดู ท่านเศรษฐีก็ดีใจให้คนตีกลองประกาศข่าวไปทั่ว       พระนครในทันที จากนั้นก็พากันอุ้มทารกน้อยไปยังราชสำนักเพื่อกราบทูลพระราชาว่า ขอเดชะ... ข้าพระพุทธเจ้าได้ทารกในท้องปลา ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องทำประการใด พระราชาตรัสว่า..ทารกอยู่ในท้องปลาได้อย่างปลอดภัย แปลว่าทารกนี้เป็นผู้มีบุญ ดังนั้นให้ท่านจงเลี้ยงไว้เถิด

จากนั้นข่าวนั้นก็ได้แพร่สะพัดออกไปถึงนครโกสัมพีว่า มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งได้ทารกในท้องปลา ทำให้มารดาเดิมของทารกทราบข่าว จึงไม่รอช้า รีบเดินทางไปเล่าความเป็นมาและแสดงความเป็นเจ้าของทารกนั้นให้ภริยาเศรษฐีเมืองพาราณสีฟัง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงพากันไปยังราชสำนักให้พระราชาเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งพระราชาก็ตัดสินให้ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้เลี้ยงดูทารกน้อยนี้ร่วมกัน โดยให้ชื่อว่า พากุลกุมาร หมายความว่า เติบโตขึ้นเพราะสองตระกูลเลี้ยงดู

นับจากนั้น ด้วยบุญของพากุลกุมารจึงทำให้ทั้งสองตระกูลประสบลาภยศเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งยวด และต่างได้สร้างปราสาทให้ท่านพากุละไว้ใน 2 พระนคร แล้วบำรุงบำเรอด้วยหญิงฟ้อนรำ ซึ่งท่านพากุละจะอยู่นครละ 4 เดือน เมื่อครบ 4 เดือน ก็จะนั่งเรือเดินทางกลับไปยังอีกนครหนึ่ง สลับไปสลับมาอย่างนี้แม้ท่านพากุละจะต้องเดินทางโดยทางเรือก็จริง แต่ก็ไม่ลำบากประการใดเลย เพราะโดยเรือที่ใช้เดินทางนั้น เป็นเรือที่ทั้งสองตระกูลให้ช่างสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยสร้างมณฑปอย่างดีไว้ในนั้น อีกทั้งยังมีหญิงฟ้อนรำคอยบำรุงบำเรอให้ท่านพากุละเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านพากุละเสวยสุขบันเทิงในสมบัติตลอดกาลยาวนานจนอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์

จากนั้นไม่นาน ท่านพากุละก็ได้ทราบข่าวการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เสด็จจาริกมาถึงกรุงโกสัมพีพอดี จึงทำให้ท่านพากุละเดินทางไปเข้าเฝ้าโดยนำของหอมและมาลัยไปสักการะยังสำนักพระศาสดา และเมื่อท่านพากุละฟังธรรมจบก็เกิดศรัทธาออกบวชทันที และทำความเพียรอยู่แค่ 7 วัน พออรุณวันที่ 8 ก็บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในวัย 80 ปี

เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธบริษัท เพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงค์ ข้อ เนสัชชิกธุดงค์ คือ การสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ในอิริยาบถ 3 คือ ยืน เดิน และนั่ง โดยไม่นอนเลย และข้อ อรัญญิกธุดงค์ คือ การสมาทานธุดงค์ด้วยการอยู่ป่าเป็นวัตร โดยตั้งแต่ท่านบวชมา ท่านไม่เคยจำพรรษาในบ้านเลย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเบียดเบียน ไม่เคยให้หมอรักษาพยาบาล ไม่เคยฉันยาใด ๆ แม้แต่ผลสมออันเป็นยาสมุนไพรแม้เพียงผลเดียว เพราะว่าท่านไม่เคยป่วยเลย

ทั้งนี้เป็นเพราะอานิสงส์แห่งการทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุหายป่วย ด้วยการถวายยา การสร้างกัปปิยกุฏิ (เรือนพยาบาล) สร้างวัจจกุฏิ (ส้วม) และจัดตั้งยาใช้และยาฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ไว้ครบถ้วนทุกอย่าง จากการประกอบเหตุไว้ในอดีตชาติเช่นนี้ จึงทำให้ท่านมีอายุขัยยืนยาวถึง 160 ปี แล้วเข้าปรินิพพาน

คลิกอ่านอานิสงส์จากการทำให้พระภิกษุหายจากการอาพาธต่อที่

(อ้างอิงจาก : อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา ติกนิบาต  และ อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี)
เรียบเรียงโดย : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย พระพากุลเถระ เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 06:38 Rating: 5

170 ความคิดเห็น:

 1. สาธุคะ ทำดีเรื่อยไปคะ

  ตอบลบ
 2. สาธุครับ อยากแข็งแรง&ไม่ป่วยเหมือนท่านจังเอย.

  ตอบลบ
 3. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ อยากแข็งแรงไม่มีโรคภัยต้องทำบุญด้วยยารักษาโรค. ดูแลพระอาพาธค่ะ

  ตอบลบ
 4. มาเอาบุญถวายยากันค่ะ จะได้เป็นผู้มีอาพาธน้อยเหมือนพระพากุละเถระ

  ตอบลบ
 5. บุญรักษาพระภิกษุอาพาธ รักษาคุ้มครองท่านให้อายุยืน

  ตอบลบ
 6. บุญรักษาพระภิกษุอาพาธ รักษาคุ้มครองท่านให้อายุยืน

  ตอบลบ
 7. เมื่อมีพระภิกษุป่วยไข้ต้องรีบธุระให้ท่านทันนที

  ตอบลบ
 8. เมื่อมีพระภิกษุป่วยไข้ต้องรีบเป็นธุระให้ท่านทันที สาธุ

  ตอบลบ
 9. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 10. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 11. อยากอายุยืนและแข็งแรงแบบนี้บ้างครับ

  ตอบลบ
 12. อานิสงส์ถวายเภสัช
  ๑. เป็นผู้มีอายุยืน ๒. มีกำลัง ๓. มีปัญญา ๔. มีวรรณะ ๕. มียศ
  ๖. มีสุข ๗.ไม่มีอันตราย ๘. ไม่จัญไร ๙. มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
  ๑๐. เราไม่มีความพลัดพรากจากของที่รัก
  ๑๑. เป็นผู้ไม่มีโรค มีสรีระร่างกายสวยงามดังทองคำ.
  ๑๒. แม้หากเจ็บป่วยบ้าง แต่ก็ไม่มีทุกขเวทนา
  cr. วรธรรม

  ตอบลบ
 13. อโรคยา ปรมาลาภา = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

  ตอบลบ
 14. ความแข็งแรงคือยาชูกำลัง

  ตอบลบ
 15. ความแข็งแรงคือยาชูกำลัง

  ตอบลบ
 16. อายุยืนดี สาธุๆ

  ตอบลบ
 17. มาร่วมถวายกองบุญยา รักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ... เพื่อความแข็งแรงอายุไขยืนยาว...ในวันธรรมชัย 27 ส.ค. 59 ณ วัดพระธรรมกายกันนะคะ

  ตอบลบ
 18. ทุกวันธรรมชัยจะมีพิธีถวายกองทุนพระภิกษุอาพาธ เพื่อความเป็นผู้มีอายุยืนไปทุกภพชาติ ขอเชิญนะคะไปถวายกองทุนยาเพื่อสั่งสมบุญความแข็งแรงและความไม่มีโรคกันที่วัดพระธรรมกายอในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้กัน

  ตอบลบ
 19. แข็งแรงๆด้วยกันนะคะ

  ตอบลบ
 20. สาธุ ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแข็งแรงและทุกคนที่เสียสละ ดูแล ปกป้อง พระพุทธศาสนาจงแข็งแรง

  ตอบลบ
 21. เพราะปฏิบัติธรรม ด้วยเหตุและผลตามเหตุปัจจัย ต่อเนื่องกันมาข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ พระพากุละ จึงเป็นผู้มีอาพาธน้อยและมีอายุขัยยืนยาว ดังนั้น หากปรารถนาสิ่งใด ก็ต้องประกอบเหตุอย่างนั้น เช่น
  ทำทาน ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติ มีความร่ำรวย
  รักษาศีล ย่อมได้รูปสมบัติ สวย หล่อ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุจะยืนยาว
  เจริญสมาธิภาวนา ย่อมเป็นผู้มีสติปัญญาดี
  เป็นต้น
  สรุปว่า ประกอบเหตุอย่างใด ก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น ตามหลัธรรม "กฎแห่งกรรม" ฯ

  ตอบลบ
 22. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

  ตอบลบ
 23. ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแข็งแรงๆ เป็นธงชัยตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม สาธุ

  ตอบลบ
 24. ขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแข็งแรงๆ เป็นธงชัยตลอดไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม สาธุ

  ตอบลบ
 25. สาธุ เรามาเอาบุญด้วยการถวายกองทุนรักษาภิกษุอาพาธ จะได้แข็งแรงค่ะ

  ตอบลบ
 26. การไม่เจ็บป่วย เป็นลาภอันประเสริฐ จริงๆ

  ตอบลบ
 27. การไม่เจ็บป่วย เป็นลาภอันประเสริฐ จริงๆ

  ตอบลบ
 28. ซาบซึ้งประวัติท่านพระพากุละเถระ ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านมีอาพาธน้อย หรือป่วยน้อย แต่กว่าท่านจะได้เป็นเลิศด้านนี้ ไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่ทำเพียงแค่ชาติเดียว หรือทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว แต่ท่านต้องบำเพ็ญบุญอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานถึงแสนกัป โดยทำบุญไว้ในกาลสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถึง 4 พระองค์ด้วยกัน

  ตอบลบ
 29. สาธุขอให้ข้าพเจ้า มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอายุยืนดังเช่น พระพากุละด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 30. สาธู จะได้ทำบุญแบบท่านบ้าง สุขภาพจะได้แข็งแรง ทำความดีได้มากมาย สร้างบุญกุศลได้เยอะแยะ

  ตอบลบ
 31. กราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะเราบำรุงพระภิกษุทุกๆด้านเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคงตราบนานเท่านานค่ะจะได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆค่ะ

  ตอบลบ
 32. เกิดมาไม่ป่วยเลย และไม่ต้องกินยาด้วย สุดยอดเลยค่ะ มาเอาบุญถวายยากันเถอะค่ะ

  ตอบลบ
 33. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 34. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 35. #พิมพ์พระเข้าไปในใจ
  #พิมพ์พระให้เห็นพระ
  #พิมพ์พระให้ใจอยู่กับพระตลอดพรรษา
  #48ปีวันธรรมชัย
  #48พรรษาหลวงพ่อธัมมชโย
  #วัดพระธรรมกาย
  #หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 36. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. คตินักปฏิบัติธรรม.. สรีระยนต์ (ร่างกาย)นี้ เป็นสมบัติของพระศาสนา ต้องดูแลรักษาให้ดี จะได้ใช้สร้างบารมีไปนานๆ 27 สค.นี้ ไปร่วมประกอบเหตุแห่งความแข็งแรง อายุยืน ที่วัดพระธรรมกายด้วยกัน ค่ะ

  ตอบลบ
 39. คตินักปฏิบัติธรรม.. สรีระยนต์ (ร่างกาย)นี้ เป็นสมบัติของพระศาสนา ต้องดูแลรักษาให้ดี จะได้ใช้สร้างบารมีไปนานๆ 27 สค.นี้ ไปร่วมประกอบเหตุแห่งความแข็งแรง อายุยืน ที่วัดพระธรรมกายด้วยกัน ค่ะ

  ตอบลบ
 40. Stay in shape and strengthen your health.
  Bleiben Sie in Form und stärken Sie Ihre Gesundheit.

  ตอบลบ
 41. สาธุค่ะ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

  ตอบลบ
 42. อานิสงส์แห่งการทำบุญเกี่ยวกับ ยารักษาโรคนี้..มีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้..สาธุครับ

  ตอบลบ
 43. จะสร้างบารมีโดยไม่ย่อท้อครับ

  ตอบลบ
 44. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสร้ฐ ได้มาด้วยบุญนี่เอง สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 45. อยากเเข็งเเรงก็ควร ถวายยารักษาโรคเเด่พระภิกษุสงฆ์ สาธุครับ

  ตอบลบ
 46. อยากมีสุขภาพดีต้องถวายยารักษาโรคและอธิษฐานกำกับด้วย

  ตอบลบ
 47. สาธุค่ะ...วันธรรมชัยมาร่วมกันถวายยารักษาโรคแด่พระภิกษุสงฆ์กันนะคะ

  ตอบลบ
 48. ต้องหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆ
  บุญของเราจะได้เพิ่มขึ้น
  อย่าเข้าใจผิดคิดว่า
  ทำกันครั้งนั้นแล้ว
  ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

  “บุญ” ไม่เหมือนกับการรับประทานอาหาร
  เพราะทำครั้งหนึ่งนึกได้นับครั้งไม่ถ้วน
  นึกทุกครั้งบุญก็เพิ่มเติม
  ขยับขยายเพิ่มขึ้นทุกครั้ง
  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

  (คำไม่เล็ก มินิ)
  พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต
  www.facebook.com/Dantacitto
  #ธรรมะ #ข้อคิด #คำคม #กำลังใจ #สมาธิ

  ตอบลบ
 49. สาธุค่ะ. ความไม่มีโรค
  เยี่ยมยอดสุดของชีวิต

  ตอบลบ
 50. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 51. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 52. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริญ

  ตอบลบ
 53. ซาบซึ้งกับคำว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงค่ะ

  ตอบลบ
 54. หายเจ็บ หายป่วย หายไข่ แข็งแรงร่ำรวยค่ะ

  ตอบลบ
 55. 27 สิงหาคม 2559 นี้ มาทำบุญตามอย่างท่านที่มีอาพาธน้อย

  ตอบลบ
 56. "การเป็นผู้มีโรคน้อย" ก็เป็นการตั้งความปรารถนาอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากปรารถนาสิ่งใด ก็ต้องประกอบเหตุด้วยบุญกุศล ความดี สั่งสมบุญสร้างบารมี แล้วอธิษฐานจิตตอกย้ำบ่อยๆ สม่ำเสมอ จนเกิดเป็นผังสำเร็จ แล้วก็จะสมปรารถนา ดุจดังบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนดังกล่าวฯ

  ตอบลบ
 57. อานิสงส์สำคัญ คือ ไม่มีทุกขเวทนาทางกาย พลอยให้สบายใจ ใจผ่องใสได้ง่ายสำหรับผู้มีบุญ

  ตอบลบ
 58. สาธุค่ะ
  ใครอยากแข็งแรง อายุยืนยาว มาเอาบุญ
  ถวายกองทุนพระภิกษุสงฆ์อาพาธกันนะค่ะ
  วันที่27สิงหาคม วันธรรมชัยค่ะ

  ตอบลบ
 59. สาธุค่ะ ไปถวายกองทุบุญรักษากันไปหาเหตุแห่งความแข็งแรงในวันธรรมชัย 27สิงหาคม นี้ให้ได้นะคะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 60. ไปถวายกองทุนยากันนะคะ จะได้มีอานิสงส์ความเป็นผู้มีอายุยืน ความแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยติดตัวเราไปทุกภพชาติ

  ตอบลบ
 61. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 62. อนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ
 63. สาธุๆๆ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ. มาประกอบเหตุเพื่อความแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนด้วยการถวายกองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ณวัดพระธรรมกาย เสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้กันนะคะ

  ตอบลบ
 64. สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

  ตอบลบ
 65. สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

  ตอบลบ
 66. #พิมพ์พระเข้าไปในใจ
  #พิมพ์พระให้เห็นพระ
  #พิมพ์พระให้ใจอยู่กับพระตลอดพรรษา
  #48ปีวันธรรมชัย
  #48พรรษาหลวงพ่อธัมมชโย
  #วัดพระธรรมกาย
  #หลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 67. วันธรรมชัย มาเอาบุญถวายยาเพื่อรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธด้วยกันนะครับ

  ตอบลบ
 68. สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 69. สาธุ แข็งแรง อายุยืนค่ะ

  ตอบลบ
 70. สาธุ แข็งแรง อายุยืนค่ะ

  ตอบลบ
 71. อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 72. อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 73. ถวายยาให้พระ อานิสงส์คือทำให้เราอายุยืนค่ะ

  ตอบลบ
 74. มาถวายยากันเยอะๆน่ะ

  ตอบลบ
 75. มาร่วมบุญ บูชาธรรมหลวงพ่อของพวกเราด้วยกันเยอะๆ นะครับ

  ตอบลบ
 76. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ์ สาธุ

  ตอบลบ
 77. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ์ สาธุ

  ตอบลบ
 78. สาธุๆมารว่มบุญกับเยอะๆนะค่ะ

  ตอบลบ
 79. ต้องการมีอายุยืนยาว ต้องบำรุงพระภิกษุอาพาธ และถวายยารักษาโรคหรือบุญที่เนื่องกัน

  ตอบลบ
 80. ต้องการมีอายุยืนยาว ต้องบำรุงพระภิกษุอาพาธ และถวายยารักษาโรคหรือบุญที่เนื่องกัน

  ตอบลบ
 81. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ใครอยากแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย มาถวายยารักษาโรคกันนะคะ

  ตอบลบ
 82. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ใครอยากแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย มาถวายยารักษาโรคกันนะคะ

  ตอบลบ
 83. มาร่วมถวายกองทุนยารักษาโรคแด่พระภิกษุและสามเณรกันในวันธรรมชัยนี้นะคะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 84. ไม่ป่วย สร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย ถวายยาปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ไปรื่อยๆ

  ตอบลบ
 85. ..ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 86. ..ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ..สาธุครับ

  ตอบลบ
 87. สาธุเจ้าค่ะ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเข่นนั่นปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาย่อมได้งา ดังนั้น เราทำบุญหยูกยารักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ ผู้ให้ก็ต้องได้รับผลบุญคือ สุขภาพอข็งแรง อายุยืน ร่ำรวย และเข้าถึงธรรมด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 88. สาธุเจ้าค่ะ หว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเข่นนั่นปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาย่อมได้งา ดังนั้น เราทำบุญหยูกยารักษาพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ ผู้ให้ก็ต้องได้รับผลบุญคือ สุขภาพอข็งแรง อายุยืน ร่ำรวย และเข้าถึงธรรมด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 89. ชัยชนะพระธรรมนำดวงจิต
  ชัยชนะพิชิตจิตผ่องใส
  ชัยชนะหมู่มารทุกชาติไป
  ชัยชนะให้พ่อชนะมาร...

  ตอบลบ
 90. สาธุๆๆค่ะ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ค่ะ

  ตอบลบ
 91. เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง..ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย...มาร่วมถวายผ้าป่ากองบุญรักษาพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ในวันธรรมชัย 27 ส.ค 59

  ตอบลบ
 92. มีตัวอย่างดีๆให้เห็นแล้ว พวกเราก็ควรทำตามนะคะ อย่าลืมมาวันที่ 27 ส.ค.นะคะ

  ตอบลบ
 93. ความเป็นผู้แข็งแรงความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ #48ปีวันธรรมชัย #วัดพระธรรมกาย
  #ถวายคิลานเภสัชแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ มาร่วมสั่งสมบุญกันค่ะ

  ตอบลบ
 94. มาถวายกองทุนบุญรักษาในวันเสาร์ที่ 27 สค.59 ที่วัดพระธรรมกายกันนะคะ

  ตอบลบ
 95. และวันหนึ่ง เรื่องราวการสร้างบารมี อย่างเอาชีวิตเป็ฯเดิมพันของพวกเรา จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชนรุ่นต่อไป ได้เกิดกำลังใจในการทำความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังเช่นเรื่องราวของ พระพากุลเถระ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.