ทำบุญมาก..ได้มากจริงหรือ ?
จาก อรรถกถา ขุททกนิกาย อุทาน นันทวรรคที่ 3 มหากัสสปสูตร ได้พบหลักของการทําบุญว่า ทําแล้วจะได้บุญมากก็ต่อเมื่อต้องครบองค์แห่งทานสมบัติ 3 ประการ ได้แก่

1. เขตสมบัติ (บุคคลบริสุทธิ์) คือ ผู้รับทาน จะต้องเป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นผู้มีศีล

2. ไทยธรรมสมบัติ (วัตถุบริสุทธิ์) คือ วัตถุที่นํามาถวายทาน ต้องเป็นของบริสุทธิ์ ได้มาอย่างสุจริต

3. จิตตสมบัติ (เจตนาบริสุทธิ์) คือ ผู้ให้ต้องมีเจตนาให้ทานด้วย จิตที่บริสุทธิ์เป็นบุญกุศล และต้องปลื้มทั้งก่อนทําทาน ขณะทำทาน และหลังจากทำทาน

ดังนั้น การทําบุญแล้วจะได้บุญมากน้อยขนาดไหน ก็ขึ้นกับทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วว่าบริสุทธิ์มากขนาดไหน

แต่ถ้าองค์แห่งทานทั้ง 3 ข้อเท่ากันหมด แต่ทําบุญด้วยทรัพย์ที่มากกว่า ย่อมได้บุญมากกว่า คือ ยิ่งทํามาก..ยิ่งได้มาก

เปรียบเหมือนกับมีชาวนา 2 คน มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพเท่ากัน มีปุ๋ยเท่ากัน มีน้ำเท่ากัน สรุปคือ มีตัวแปรต่าง ๆ เหมือนและเท่ากันหมด แต่ถ้าชาวนาคนหนึ่งทํานาด้วยพื้นที่ที่มากกว่า ก็ย่อมได้ผลผลิตมากกว่าคนที่ทํานาด้วยพื้นที่ที่น้อยกว่า

ดังนั้นจากคําสอนที่ว่า...
ยิ่งทําบุญมาก..ยิ่งได้มาก...
ถือว่าสอนถูกต้อง
เมื่อองค์แห่งทานสมบัติทั้ง 3 ข้อ เท่ากัน

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
ทำบุญมาก..ได้มากจริงหรือ ? ทำบุญมาก..ได้มากจริงหรือ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:56 Rating: 5

2 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.