อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว บุคคลสำคัญต่อ “สามเณรล้านรูป”


กระหึ่มทั่วแผ่นดินไทย!! ด้วยบุญใหญ่ สามเณรล้านรูป ...เมื่อคณะกรรมการผุดไอเดียสุดเยี่ยมด้วยการสถาปนา อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบลขึ้นมา ทั่วประเทศต่างขานรับเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ภารกิจเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อบรมแต่ละจังหวัด และ
ส่วนกลางจัดที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ โดยกำหนดจัดต่อเนื่องไปอีก ๓ เดือน คือ เดือนสิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม

อุบาสก-อุบาสิกา คือ ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอุบาสก-อุบาสิกา คือ บุคคลผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มครองผองภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังเช่น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร และมหาอุบาสิกาวิสาขาผู้สร้างวัดบุพพาราม ซึ่งเป็นวัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบัน อุบาสก-อุบาสิกายังคงเป็นเสาหลักสำคัญในการสนับสนุนช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความรุ่งเรือง

เนื่องในวาระครบ ๗๒ ปี ของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ท่านได้ปรารภโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยกำลังของพุทธบริษัททั้ง ๔ ดังนั้น โครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบลจึงบังเกิดขึ้นเพื่อคัดเลือกยอดอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว มาทำหน้าที่ประสานงานจัดบรรพชาสามเณรในทุกตำบลทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีเครือข่ายคณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัดทั้งแผ่นดิน ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ และองค์กรภาคีต่าง ๆ เป็นผู้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น ณ ศูนย์อบรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธ สมกับเป็นอุบาสก-อุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย และทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานจัดโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมมีดังนี้
๑. เป็นชายจริงหญิงแท้ อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
๒. นับถือพระพุทธศาสนา
๓. สุขภาพแข็งแรง
๔. สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับชุมชนทุกกลุ่มได้
๖. สามารถรับภารกิจทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมาย

จัดอบรมแล้ว ๖๘ จังหวัด

ทันทีที่ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการบรรพชาสามเณรล้านรูป ประกาศโครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นพิเศษนี้ ก็มีจังหวัดที่จัดอบรมเองในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งส่งอุบาสกอุบาสิกาแก้วไปอบรมกับส่วนกลางที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ รวมแล้ว ๖๘ จังหวัด และจากอีก ๑ ประเทศ คือ สปป.ลาว

โดยทุกพื้นที่เมื่ออบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูปประจำตำบล มาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีกระแสการทำความดีเริ่มสะพัดไปทั่วแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง

ภาคเหนือร่วมกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระครูวาปีวรมานิต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ๒ จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วที่ อ.ดอยหล่อ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ยังจัดที่ศูนย์ประจำตำบลอีก ๒ แห่ง ใน อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง

จังหวัดน่าน นำโดย พระอุกฤษฎ์ พฺรหฺมวํโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดน่าน ได้เข้ากราบเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัด รายงานเรื่องโครงการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วและโครงการสามเณรล้านรูป รวมทั้งนำทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมวัดกัลยาณมิตร เพื่อชวนเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้มียอดวัดสมัครแล้ว ๔ วัด

จังหวัดลำปาง นำโดย พระชาญจิตร ญาณยุตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรองรับสามเณรล้านรูป ณ สำนักงานกัลยาณมิตรลำปาง มีผู้สมัครเข้าอบรม ๒๗ ท่าน โดยเข้าหลักสูตร UG5,มหาปูชนียาจารย์ และทำแผนงานสร้างคน สร้างทีม เพื่อสร้างศูนย์บวชประจำตำบลทั้ง ๑๐๑ ตำบล

จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย พระพิทักษ์ คุณารกฺโข ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว รุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบลเมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคอีสานร่วมสร้างตำนานความดีจังหวัดสุรินทร์ นำโดย พระอธิการสมพงษ์ ยโสธโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัด
สุรินทร์ หัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมผู้นำชุมชน ๒๑ ตำบล กว่า ๔๐๐ ท่าน เพื่อแจ้งข่าวอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ วัดป่าสามัคคีธรรม อ.พนมดงรัก วัดตาเกา อ.กาบเชิง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมถึง ๔๐ ท่าน สำหรับวัดป่าสันติสามัคคี อ.พนมดงรัก ทางทีมงานพระอาจารย์ฝากบอกว่า ขอให้เชิญชวนกันมาเยอะ ๆ เพราะผู้มีบุญที่จะบวชเณรรอเราอยู่

จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสงฆ์ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดกิจกรรมที่ วัดแดงหม้อ อ.เขื่องใน  วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย พระอนุชา อภิชาโต หัวหน้าศูนย์ฯ ได้จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ซึ่งมีคุณครูผู้นำบุญนำเด็กเข้าอบรมด้วย ทำให้มีเด็กปวารณาบวชสามเณรปีหน้าเกือบยกห้อง  ทางด้านศูนย์อบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว วัดนาหินโนน อ.เขมราฐ จ.อบุ ลราชธานีจัดโดย พระพิศมีชัย คุณธมฺโม มีผู้เข้าอบรม ๖๕ ท่าน

จังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคาม นำทีมพระอาจารย์ลงพื้นที่เชิญชวนวัดกัลยาณมิตรเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป โดยมีวัดตอบรับเข้าร่วมแล้ว ๘ วัด

ภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก ร่วมใจสามัคคี
จังหวัดนครนายก วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดช้าง อ.บ้านนา มีการสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานการเปิดการสัมมนา มีพระเข้าร่วมสัมมนา กว่า ๑๐๐ รูป ทั้งนี้ พระมหาชัยยะ จนฺทสโม ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครนายก ได้นำเสนอโครงการสามเณรล้านรูปแก่พระสังฆาธิการ เพื่อขอความเมตตาเป็นศูนย์บวชต่อไป

จังหวัดนครปฐม พระอรรถ สุจิตฺโต ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครปฐม มีโอกาสเข้าไปกราบรายงานโครงการสามเณรล้านรูปแก่ พระเดชพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับผู้นำบุญและอุบาสก-อุบาสิกาแก้วทุกอำเภอ เพื่อลงพื้นที่หาศูนย์บวชสามเณรล้านรูป

จังหวัดปทุมธานี นำโดย พระศรีรัตน์ โชติรตโน ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ณ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง อ.เมือง มีผู้เข้าอบรม ๓๐ ท่าน สามารถชวนวัดกัลยาณมิตรใกล้บ้านเข้าร่วมโครงการได้ ๓๒ วัดจำนวนตำบลที่ปวารณา ๖๑ ตำบล จำนวนอำเภอที่ปวารณา ๗ อำเภอ จำนวนสามเณรที่ปวารณา๖,๗๐๐ รูป

จังหวัดราชบุรี ทีมพระอาจารย์ ผู้นำบุญ ยอดกัลยาณมิตร และอาสาฟื้นฟูแต่ละอำเภอนำโดย พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดราชบุรี ได้ออกทำหน้าที่ชวนวัดกัลยาณมิตรสมัครเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป๑๑๗ วัด สมัครมาแล้ว ๕๔ วัด

จังหวัดเพชรบุรี นำโดย พระครูสังฆรักษ์วรวิทย์ ถิรปญฺโญ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้ากราบ พระเดชพระคุณพระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี รายงานเรื่องโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่จะจัดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีและขออนุญาตชวนวัดในเขตปกครองร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมโดย พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมพระอาจารย์ และอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ลงพื้นที่ชวนวัดกัลยาณมิตร เช่น วัดเขาน้อยบนอ.ปราณบุรี โดย พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี ยินดีเข้าร่วมโครงการ

ภาคใต้ร่วมสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันจังหวัดชุมพร นำโดย พระพันดิษฐ์ ยติวํโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมวัดกัลยาณมิตร เพื่อชวนสมัครเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป ลงพื้นที่เพียง ๒ วัน สมัครมาแล้ว ๕ วัด

จังหวัดนราธิวาส นำโดย พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนราธิวาสและทีมพระอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อชวนวัดกัลยาณมิตรเข้าร่วมเป็นศูนย์บวชสามเณรล้าน โดยมีวัดตอบรับเข้าร่วมโครงการ ๑ วัด เป็นศูนย์บวชแรกของจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดพัทลุง นำโดย พระบัญชา ปญฺญาวโส ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพัทลุง เข้ากราบพระครูปภัศร์คุณาทร เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน เจ้าอาวาส วัดท่าลาด จ.พัทลุง เพื่อรายงานการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในพื้นที่ และกราบขอความเมตตาเป็นศูนย์บวชสามเณร ซึ่งวัดนี้สมัครเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูปศูนย์แรกของจังหวัดพัทลุง และจัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ผู้ประสานงานอำเภอเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงสู่ระดับตำบลต่อไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย พระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งทีมพระอาจารย์และทีมกัลยาณมิตรจัดอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว เมื่อวันที่๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลงพื้นที่ตามศูนย์บวชต่อไป

บูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนี

๒ เดือนที่ผ่านมา คือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ทั้งประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพระอาจารย์และผู้นำบุญในแต่ละจังหวัดต่างรับบุญกันเต็มที่ ทั้งอบรมธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ทั้งกราบเจ้าอาวาสแต่ละวัด เพื่อขอความร่วมมือเป็นศูนย์บวชสามเณรล้านรูป และจัดอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วรุ่นผู้ประสานงานโครงการสามเณรล้านรูป ประจำตำบล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นพิเศษนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแม้อบรมไปแล้วกว่า ๑,๐๐๐ คน แต่ยังต้องการผู้มีบุญมาอบรมอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วประเทศเข้าอบรมกันให้มาก ๆ เพราะอุบาสก-อุบาสิกาแก้วรุ่นนี้ถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์บวช ๗,๔๘๔ ศูนย์ และชวนบวชสามเณรล้านรูปทั่วไทยให้บรรลุเป้าหมายบูชาธรรม ๗๒ ปี พระเทพญาณมหามุนีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ได้

ความในใจของผู้เข้าอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว

อุทิศ ต้นแก้ว อุบาสกแก้ว จ.อุบลราชธานี
ที่ผมมีแรงบันดาลใจอยากมาสัมมนาครั้งนี้ เพราะที่อุบลราชธานีมีการกระจายข่าวสารโครงการไปทุกอำเภอเลยครับ ยิ่งเรามีผู้นำอย่างพระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต เรายิ่งมีกำลังใจมาก ที่อุบลฯ เรามีเครือข่ายทุกอำเภอ เราตั้งเป้าไว้ ๑๕,๐๐๐ รูปเป็นไปได้แน่นอนครับ อุบลราชธานีเตรียมการตั้งแต่เนิ่น ๆ เลย เราประชุมกันบ่อยมากในการที่จะบุกไปข้างหน้า เพื่ออนาคตของพระพุทธศาสนา

ธิดา วรรณลักษณ์ อุบาสิกาแก้ว จ.นราธิวาส
รับทราบโครงการนี้จาก DMC และหลวงพี่สุพจน์ซึ่งเป็นประธานโซนภาคใต้ ท่านเล่าเรื่องโครงการบวชสามเณรล้านรูปให้ฟัง แล้วระดมพลังกันว่า เราจะทำอย่างไรให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งภาคใต้ประสบปัญหาเรื่องพระย้ายหนีออกไป เรื่องวัดร้าง หรือแม้แต่ไม่กี่วันมานี้ก็มีพระโดนระเบิดมรณภาพไป ๒ รูป ทำให้พวกเราสะเทือนใจมาก แต่พอเราทราบข่าวโครงการนี้ก็ดีใจ และอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

ชุมพล - นงเยาว์ ชาลี อุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว จ.นนทบุรี
เราพบว่าเยาวชนจำนวนมากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ เราจึงสมัครเป็นอาสาสมัครการศึกษาเพื่อศีลธรรม (VME) และเข้าอบรมเป็นอุบาสก-อุบาสิกาแก้วประจำจังหวัดนนทบุรีในโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป ทำหน้าที่ประสานงานลงทำกิจกรรมในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ปีหน้านี้จังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายบวชสามเณรหลายพันรูป จึงขอเชิญพี่น้องชาวนนทบุรีมาร่วมอบรมอุบาสก-อุบาสิกาแก้วที่ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จะได้ช่วยกันทำให้จังหวัดของเราร่มเย็นและสว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม ผู้สนใจเข้าอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐๘-๓๓๒๙-๒๘๑๒

Cr. พ.สนิทวงศ์ 
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว บุคคลสำคัญต่อ “สามเณรล้านรูป” อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว บุคคลสำคัญต่อ “สามเณรล้านรูป” Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 12:13 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.