กว่า ๖ ปี กับโครงการ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ

ตักบาตรพระ ๑,๓๐๐ รูป อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เกิดขึ้นโดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย  วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบสานอริยประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไป

โครงการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตักบาตรพระไปแล้ว ๕๘๙ ครั้ง รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ ๑,๔๒๕,๔๖๒ รูป

สถิติการตักบาตรในแต่ละปีมีดังนี้...
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๖๕ ครั้ง รวม ๒๗๑,๔๓๐ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๘๒ ครั้ง รวม ๑๙๐,๔๗๑ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๔ ครั้ง รวม ๑๖๒,๓๓๒ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๖๓ ครั้ง รวม ๒๐๗,๖๘๓ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๗๗ ครั้ง รวม ๓๙๘,๒๕๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๓ ครั้ง รวม ๑๑๘,๙๐๘ รูป
พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๕ ครั้ง รวม ๗๖,๓๘๐ รูป
(ข้อมูลสรุปเมื่อ ๙ มี.ค. ๒๕๕๘ โดยกองส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย)

ความสามัคคีกันของพุทธบริษัททั้งหลายสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันใด ความแตกแยกของพุทธบริษัทก็สร้างความเสียหายให้พระพุทธศาสนาได้มากมายฉันนั้น

นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๓๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ บริเวณถนนสี่แยกไฟแดง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานสงฆ์ นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  การตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป ปีที่ ๔ ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถนนศรีสมุทรและถนนประโคนชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ส่วนหนึ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

ตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ชมรมรวมใจไทยสกลร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑,๒๓๔ รูป บริเวณถนนข้างที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อส่งกำลังใจและนำข้าวสารอาหารแห้งส่งไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมายาวนานกว่า ๑๐ ปี พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนครเมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กว่า ๖ ปี กับโครงการ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ กว่า ๖ ปี กับโครงการ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูปฯ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.