โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บวชเป็นเนื้อนาบุญ บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร


การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมาก ยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล ดังเช่นความตั้งใจของกุลบุตรจำนวน ๙๗ ท่าน ที่ปรารภเหตุในการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบ ๑๓๐ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์ของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ตัดกังวลในพิธีตัดปอยผม

ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะสละความสุขสบายทางโลก ออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองทำหน้าที่เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ บังเกิดขึ้นท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของคุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ และกัลยาณมิตร ที่เดินทางไปร่วมพิธี ตัดปอยผมธรรมทายาท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

ในพิธีตัดปอยผมกุลบุตรทั้งหลาย ได้ตัดพันธะผูกพันเตรียมก้าวเข้าสู่เพศภาวะนักบวชอย่างปลอดกังวลและแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเอง

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในพิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทาสีมา และพิธีวันทาพระประธาน

ในวันสำคัญของชีวิตลูกผู้ชาย นาคธรรมทายาททั้งหลายได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ที่จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้ปกครองและสาธุชนจำนวนมากที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญตั้งแต่เช้าตรู่ เริ่มต้นด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนร่วมประกอบพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธาน ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อพื้นที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแสดงความเคารพต่อพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถ

ซาบซึ้งใจในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

ความเป็นระบบระเบียบในทุกพิธีกรรม น้อมนำความปลื้มปีติให้ผลิบานในดวงใจผู้ไปร่วมงานโดยเฉพาะในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกหนึ่งช่วงเวลา ที่เหล่านาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อบุพการีผู้มีพระคุณ ต่อคณะญาติมิตร และสาธุชน ยังความซาบซึ้งให้บังเกิดขึ้นด้วยถ้อยคำที่กลั่นจากใจของลูกผู้ชายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพิธีบรรพชา

ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีและให้โอวาทแก่เหล่าธรรมทายาท ในโอกาสนี้ท่านย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบวชบูชาธรรมครั้งนี้ ว่าเป็นการบวชที่ทุกคนได้บุญมหาศาลประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายที่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้รับความสุขจากภายใน

ภายหลังพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ นาคธรรมทายาทร่วมประกอบพิธีขอสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสสัย เพื่อยกฐานะอันประเสริฐจากผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา

จากนั้น สามเณรธรรมทายาทประกอบพิธีรับบาตรจากผู้ปกครอง ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายในภาคบ่าย

บวชเป็นพระแท้ เนื้อนาบุญที่โลกรอคอย

ทุกช่วงเวลาในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เหล่าธรรมทายาทล้วนกลั่นจิตกลั่นใจหมั่นทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร มุ่งหวังให้การบวชครั้งนี้เป็นการบูชาธรรมท่านอย่างแท้จริง

หลังจากบวชแล้ว พระธรรมทายาทเข้ารับการอบรมที่หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญที่โลกต้องการ ให้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป

ระหว่างการอบรม พระธรรมทายาทได้ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมในพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย และช่วงท้ายโครงการฯ ออกเดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุ่ง

บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญมหาศาล

การปฏิบัติบูชาด้วยการอุปสมบทหมู่ในพระพุทธศาสนา แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเหนือเศียรเกล้า คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารนั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อท่านลงมาเกิดแล้ว ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายและมีจิตเป็นกุศล ไม่คิดปิดบัง กลับมุ่งเทศน์สอนให้มหาชนเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผย เป็นพยานยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริงและดีจริง การที่กุลบุตรทั้งหลายตั้งใจอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร รวมถึงการที่บุพการี คณะญาติมิตร และสาธุชน คอยให้การส่งเสริม สนับสนุนอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงเป็นทางมาแห่งบุญอันมหาศาลที่ไม่อาจประมาณได้ เพราะทำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ถูกพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน ที่สำคัญยังเป็นการร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดวิชชาธรรมกายให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานอีกด้วย..Cr. แป้นแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บวชเป็นเนื้อนาบุญ บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บวชเป็นเนื้อนาบุญ บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:37 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.