บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด : ประเทศชาติก้าวไกล คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ


โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ภายใต้การอุปถัมภ์ของหลวงพ่อธัมมชโย จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ยุวชนรอบวัดพระธรรมกาย และในเขตจังหวัดปทุมธานีได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย และได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที และเป็นสัมมาทิฐิบุคคล รวมทั้งยังได้ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี และที่สำคัญในอนาคตจะได้ขยายผลจากยุวชนเหล่านี้ไปสู่ครอบครัวและชุมชน อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมระยะเวลา ๒๑ วัน

สร้างยุวชนใฝ่ศีลธรรม สร้างผู้นำให้ชาติไทยเจริญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมแก่เยาวชน ๖๕ คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อรรณพ เปมสีโล หัวหน้าโครงการอบรม เป็นประธานสงฆ์

พิธีเริ่มขึ้นโดยท่านประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ธรรมทายาทและตัดปอยผมเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผู้ปกครองร่วมกันตัดปอยผมให้บุตรหลานของตนเอง ซึ่งหลายท่านปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจ จนยากจะกลั้นน้ำตาแห่งความปีติไว้ได้

เมื่อคณะผู้ปกครองตัดปอยผมเสร็จแล้ว จึงเป็นเวลาที่คณะสงฆ์ปลงผมให้แก่ธรรมทายาทยุวชนวัยใสใฝ่คุณธรรม

สำหรับพิธีบรรพชานั้น จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

วัดสร้างคนดี...คนดีสร้างชาติ

ขออนุโมทนาสาธุการเหล่ายุวชนวัยใสที่ฝักใฝ่ธรรมะ และขอชื่นชมผู้ปกครอง ตลอดจนเจ้าภาพ ผู้ใจบุญที่สนับสนุนกิจกรรมในโครงการนี้ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกราบรื่นตลอดเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา อีกทั้งคณะพระอาจารย์ที่เมตตาอบรมสั่งสอน มุ่งปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่เหล่ายุวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้สร้างประเทศชาติให้รุ่งเรืองสืบไปในอนาคตCr. จันทร์ ซีโร่
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด : ประเทศชาติก้าวไกล คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ บรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด : ประเทศชาติก้าวไกล คนรุ่นใหม่ใฝ่ธรรมะ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:58 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.