พระพุทธศาสนาเชิงรุก ปลุกพลังศรัทธา บวชพระเข้าพรรษาทั่วไทย รุ่นที่๘


ปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของพระพุทธศาสนาได้บังเกิดขึ้นแล้วในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ ด้วยมีกุลบุตรออกบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย รุ่นที่ ๘ เป็นจำนวนมากอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งนอกจากเป็นการฟื้นฟูประเพณีการบวชแล้ว ยังเป็นการเผยแผ่เชิงรุกสู่สังคมยุคใหม่อีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธและเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันสืบสานพระพุทธธรรมคําสอน เพื่อทําให้โลกก้าวสู่สันติสุขอันไพบูลย์

พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏ นอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้ร่วมงานทุกฝ่ายแล้ว ยังถือเป็นความประทับใจในบุญที่จะติดตามตนไปตราบสิ้นกาลนานแถลงข่าวแถลงไข...บวชครั้งใด โลกสว่างไสวด้วยแสงธรรม

โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ มีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพระมหาเถระและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายท่าน ซึ่งนอกจากจะเป็นการชี้แจงให้เห็นความสําคัญของโครงการแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นผลงานในการจัดการบวชมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๘ ดังที่พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเจ้าอาวาสวัดสามพระยา เมตตากล่าวชื่นชมว่า

รู้สึกดีใจมากกับชายไทยที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพราะการบวชเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยบุญกุศล ชายไทยที่เข้ามาบวชจะได้มาฝึกฝนเรื่องของศีล เรื่องของธรรมะ เรื่องการปฏิบัติธรรม การบวชถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วย

พร้อมกันนี้นายสันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การบวชเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทําให้ศาสนาของเรามีอายุยืนยาวเพราะว่ามีผู้สืบทอด จึงได้เชิญหลาย ๆ หน่วยงานมาทํากิจกรรมร่วมกัน และในการบวชนั้น ชายไทยทุกคนต้องบวชตามกติกาของประเพณีไทย และผลบุญที่บวชพระซึ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ ก็จะส่งไปถึงพ่อแม่ให้ได้จับชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่เจตนารมณ์จริง ๆ อีกประการหนึ่งของการบวชก็คือ เพื่อไปศึกษาธรรมะเบื้องต้น จะได้นําไปใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไป  สําหรับผู้ที่ผ่านการบวชเรียนและฝึกฝนตนเองมาดีแล้วนั้น ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของครอบครัว

นอกจากนี้นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ซึ่งท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่อย่างมั่นคงและมีความสุขสงบก็ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชนล้วนแต่ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการครองตน ครองงาน รัฐบาลเองก็ได้แถลงนโยบายต่อสภา ว่าจะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นกลไกในการกล่อมเกลาจิตใจให้ประชาชนอยู่อย่างมีคุณภาพ การอุปสมบทเป็นประเพณีของชาวไทยพุทธมาตั้งแต่โบราณ สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือการได้เข้ามาเรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักฝึกสติและใช้ปัญญาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเมื่อลาสิกขาออกไปและผู้ที่สึกออกไปนั้น เราถือว่าเป็นคนดี ที่มีการรับประกันคุณภาพ แต่สําหรับพระภิกษุที่ครองสมณเพศต่อไป ทางพระพุทธศาสนาก็จะได้ศาสนทายาทที่จะสืบสานและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พระพุทธศาสนา โครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๘ แล้ว ซึ่งพบว่ามีพระภิกษุที่ยังครองสมณเพศอยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ รูป และพระภิกษุเหล่านี้ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมสั่งสอน การพัฒนาวัด การช่วยเหลือในชีวิตประจําวันของประชาชน การบวชนั้นจึงไม่ได้ให้ประโยชน์เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติด้วย

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการสนองงานให้แก่คณะสงฆ์และดําเนินงานเกี่ยวกับงานพระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

จากพลังศรัทธา นํามาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ เหล่าพุทธบริษัทและผู้นําบุญทั่วประเทศต่างก็ปลื้มปีติยินดีที่จะช่วยสืบสานงานพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่ร่วมกันออกทําหน้าที่เชิญชวนชายไทยทั้งหลายให้สมัครบวช ซึ่งการออกเชิญชวนบวชก็เป็นไปด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และมุ่งมั่น

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครบวช ก็มีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ฯลฯ ทําให้เกิดบรรยากาศเชิงรุกของการทําหน้าที่สู่สังคมอย่างถ้วนทั่ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนสะท้อนให้เห็นจิตใจของผู้ทําหน้าที่ ที่มีความห่วงใยพระพุทธศาสนา แม้เป็นสตรีที่ไม่มีโอกาสบวชพระ ต่างก็อยากจะมีส่วนในการสืบสานจรรโลงพระศาสนาอย่างมุ่งมั่น

หลังจากเริ่มเปิดศูนย์อบรมตามท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว บรรยากาศแห่งความคึกคักและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีตัดปอยผมและปลงผม การเข้าสู่พิธีขอขมาบิดามารดาและมอบผ้าไตร ตลอดจนการจัดขบวนแห่นาคให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของศรัทธาสาธุชนตามย่านชุมชนต่าง ๆ ได้สร้างกระแสแห่งความสุขและความปลาบปลื้มยินดีแผ่ขยายไปทั่วสังคมชุมชนในหมู่บ้านนั้น ๆ ส่วนผู้สมัครเข้าอบรมก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้ารับการเติมเต็มสิ่งใหม่ ๆ ที่จะทําให้ชีวิตมีการพัฒนา และพร้อมจะพบกับกระบวนการการฝึกอบรมด้วยความอาจหาญร่าเริง

เราคือพระธรรมทายาท ผู้สืบชาติ สืบศาสนา

เช้ามืดของวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ธรรมทายาทจากทุกศูนย์ทั่วประเทศร่วมกันประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย วันนั้น ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เต็มไปด้วยธรรมทายาทที่นุ่งห่มชุดขาวสะอาดตา และศรัทธาสาธุชนที่ไปร่วมเวียนประทักษิณ

ภาพธรรมทายาทที่กราบไหว้มหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นภาพงดงามที่ประทับใจผู้พบเห็นอย่างยิ่ง ความพร้อมเพรียงที่ปรากฏขึ้นนี้ เสมือนจะแสดงให้เห็นพลังอันบริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมที่มหาธรรมกายเจดีย์ธรรมทายาทเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชา ณ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเมตตามาคล้องอังสะให้ จนทําให้บรรยากาศในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากที่เหล่าธรรมทายาทได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์อันเหลืองอร่ามแล้ว บรรยากาศที่สภาธรรมกายสากลก็กลายเป็นมหาสมาคมแห่งนักบวชผู้มุ่งมั่นจะประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระแท้ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ซึ่งในโอกาสนี้ พระธรรมทายาทยังได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์อีกด้วย

ที่ใดในโลกหล้า  ยากจะหาเช่นแผ่นดินไทย

หลังจากพิธีบรรพชาเป็นสามเณรของเหล่าธรรมทายาทจากทั่วประเทศสําเร็จลง เหล่ากอแห่งสมณะทั้งหลายก็เดินทางกลับสู่ศูนย์อบรมในจังหวัดของตน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไป และจะใช้เวลาในพรรษานี้ฝึกฝนอบรมตนเองให้สมกับที่ได้โอกาสบวชเป็นพระภิกษุ ในขณะที่ความปลาบปลื้มปีติยังคงปรากฏอยู่ในดวงใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมิลืมเลือน

การบวชของลูกผู้ชายแม้เพียงหนึ่งคนสามารถก่อให้เกิดบุญกุศลจํานวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมทายาทที่เป็นทั้งพระภายนอกและภายใน ซึ่งผลานิสงส์นี้ สามารถอุทิศให้แก่บิดามารดาตลอดจนหมู่ญาติอันเป็นที่รักทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งยังติดตามตัวผู้บวชไปข้ามภพข้ามชาติได้ด้วย  ขออนุโมทนาสาธุการกับทั้งผู้บวชและผู้มีส่วนในการบวชทุกท่านทุกฝ่าย และหวังว่าพรรษานี้จักเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรม นําสังคมประเทศชาติตลอดจนนานาชาติให้เข้าถึงความสงบ และให้โลกมนุษย์พบกับสันติสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงตลอดไป..

นานาทัศนะ ต่อการบวช


พระธรรมกิตติวงศ์ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

เนื้อแท้วัตถุประสงค์ของการบวชตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เพื่อให้ผู้บวชได้เข้ามาเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เพื่อให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม แล้วสามารถละกิเลสเป็นพระอริยบุคคลให้ชาวบ้านได้กราบไหว้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการบวชแต่โบราณมุ่งให้ผู้บวชได้เรียนได้ศึกษา ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลัก เพื่อจะได้นําหลักธรรมในพระศาสนาไปใช้ดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเธอทั้งหลายส่วนหนึ่งที่บวชในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ทั้งบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ให้พ่อแม่ชื่นอก ชื่นใจ บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนหมั่นเพียรปฏิบัติ หรือจะบวชเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นการบวชที่ดี ที่ถูกต้อง ผู้ที่จะได้รับอานิสงส์ของการบวชโดยแท้จริงคือตัวเธอทั้งหลายที่เป็นผู้บวชเอง พ่อแม่ พี่น้อง วงศาคณาญาติ ผู้นําบุญ เหล่ากัลยาณมิตร ก็ได้บุญ ได้อานิสงส์ จากการบวชในครั้งนี้ด้วย แต่เป็นอานิสงส์ที่มุ่งไปเพื่อเป็นบุญเป็นกุศล และเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

พระครูวิสุทธินนทคุณ เจ้าคณะอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมโครงการ และสิ่งที่มีความปรารถนาอยู่ก็คือว่า เราจะทําอย่างไร จึงจะหาบุคลากรหาคนที่มีวิสัยทัศน์ในการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างวัดพระธรรมกาย

พระครูวิจารณ์ธรรมกิติ์ รองเจ้าคณะอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนานี้ ทุกคนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง  ในเมื่อบวชมาแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ ให้เข้าใจ ในเมื่อรู้และเข้าใจแล้ว จงปฏิบัติให้ถูกต้อง ในเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ช่วยกันสั่งสอนสาธุชนทั้งหลายต่อไป เพื่อช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา


อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา

ขอร่วมอนุโมทนากุศลกับนาคทุกท่านที่จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสต่อไปครับ การบวชถือว่ามีความสําคัญอย่างมาก เป็นทั้งการเรียน การชําระจิตใจการบวชทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณ แล้วก็สืบทอดบวรพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องสําคัญที่ชาวจังหวัดชลบุรี ชาวพัทยา ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดี ๆ อย่างนี้ทุกปี ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเหล่าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆ อย่างนี้ทุกปี ก็อยากจะให้ทุก ๆ ท่านได้อิ่มบุญไปด้วยกัน และร่วมกันสนับสนุนโครงการดี ๆ ของทางวัด และศาสนาพุทธของเราสืบต่อไปด้วยนะครับ


ชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ผมเชื่อว่าชาวสระบุรีมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบวชพระแสนรูป ก็คิดว่าในปีต่อ ๆ ไป เราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมเหมือนเดิมครับ


จันทพล ศรีสังข์ ผู้ปกครองธรรมทายาท

ถึงเขาไม่ได้อะไรมาก ก็อยากให้เขาได้รู้ว่า อะไรคือโทษ อะไรคือบาป อะไรคือชั่ว อะไรคือดี แค่นี้แหละ


สรอร ต้นทอง ผู้ปกครองธรรมทายาท

ดีใจ ปลื้มใจ น้ำตาร่วงเลย เห็นผ้าเหลืองของลูก  เขาเพิ่งจะบวช ดีใจมาก ๆ จะร้องไห้เลยCr. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พระพุทธศาสนาเชิงรุก ปลุกพลังศรัทธา บวชพระเข้าพรรษาทั่วไทย รุ่นที่๘ พระพุทธศาสนาเชิงรุก ปลุกพลังศรัทธา บวชพระเข้าพรรษาทั่วไทย รุ่นที่๘ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 03:29 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.