สุขใจที่ได้ทําทาน

ตักบาตรพระ ๑,๑๗๓ รูป กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พระมหากัสสปะ (ปิปผลิมาณพ) ก่อนออกบวชมีทรัพย์สมบัติอยู่ ๘๐ โกฏิ ในอรรถกถาบรรยายถึงทรัพย์สมบัติของท่านไว้ว่า มีผงทองคําที่เขาบดไว้สําหรับทาตัวแล้วทิ้งเสียในวันหนึ่ง ๆ ประมาณ ๑๒ ทะนาน มีเหมืองน้ำ ๖๐ แห่ง มีบ้านทาสกรรมกรใหญ่โตเท่ากับเมืองอนุราธบุรี มีที่ทํากินประมาณ ๑๒ โยชน์ มีกองช้าง ๑๔ กอง กองม้า ๑๔ กอง กองรถ ๑๔ กอง อาหารที่รับประทานเหมือนหนึ่งอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิ

แม้มีสมบัติมหาศาลถึงขนาดนี้ ท่านก็ยังแสวงหาความสุขใจด้วยการสละสมบัติเหล่านี้เพื่อออกบวช และไม่เพียงในชาตินี้เท่านั้น แม้ชาติก่อน ๆ ท่านก็สละทรัพย์มาแล้วมากมาย เช่น เคยถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ พระองค์ ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสี และในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ  ท่านก็ถวายทานแด่คณะสงฆ์ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป

สําหรับพวกเราพุทธศาสนิกชน แม้ไม่มีทรัพย์มากมายเหมือนปิปผลิมาณพ  แต่เราก็มีโอกาสที่จะแสวงหาความสุขใจจากการสละทรัพย์เพื่อทําทานกับเนื้อนาบุญจํานวนมหาศาลได้เช่นกัน

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดตักบาตรพระ ๑,๑๗๓ รูป สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด และทหาร ตํารวจ พี่น้องประชาชน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้รวมทั้งผู้ประสบภัยธรรมชาติ

พิธีตักบาตรจัดขึ้นบริเวณสนามอินทรีจันทรสถิตย์โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ตักบาตรพระ ๑,๑๖๒ รูป จังหวัดชลบุรี (อำเภอศรีราชา)


นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ชาวอำเภอศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ร่วมตักบาตรพระครั้งใหญ่บริเวณด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา โดยมีพระราชสิทธิวิมล  รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงาน  นายวิชัย สัมพันธรัตน์ นายอำเภอศรีราชา นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างกุศลและเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชาครบ ๑๖๒ ปี รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่พุทธบุตรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดชลบุรี (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ผศ.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูปที่สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ โดยมีพระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานสงฆ์ ผศ.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การตักบาตรพระครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า ๘,๐๐๐ คน

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุขใจที่ได้ทําทาน สุขใจที่ได้ทําทาน Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:13 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.