โครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ


เด็ก เปรียบเสมือนต้นกล้าเล็ก ๆ ที่ต้องผ่านวันเวลาแห่งการเจริญเติบโต เพื่อเป็นต้นไม้ในป่าอันกว้างใหญ่ต่อไปในอนาคต แต่ต้นกล้าที่จะได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรนั้น มิได้เป็นเพียงต้นกล้าธรรมดาเท่านั้น แต่เป็นต้นกล้าที่ได้รับการคัดพันธุ์ เพื่อสรรค์สร้างและส่งเสริมด้วยน้ำทิพย์แห่งธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เติบใหญ่ไปเป็นต้นไม้แห่งคุณธรรมในวันข้างหน้า ที่แม้แต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายยังต้องชื่นชมอนุโมทนา

โครงการบรรพชาสามเณรหลายโครงการเกิดขึ้นด้วยความเมตตาของหลวงพ่อธัมมชโยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรม ซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานคุณธรรมสำคัญในยามเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการบรรพชาสามเณร ที่นับเป็นการวางรากฐานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงดำริให้มีโครงการบรรพชาสามเณรเป็นประจำทุกปี ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือไปจากการอุปสมบทพระภิกษุซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี และในหนึ่งปีมีการบวชหลายรุ่น

โครงการบรรพชาสามเณรที่วัดพระธรรมกายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้แก่
๑. โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย
๒. โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน

และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วัดพระธรรมกาย และอีกหลายองค์กร ได้จัดให้มีโครงการบรรพชา สามเณรดี ศรีตำบลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน เป็นหนึ่งในโครงการอบรมธรรมะแก่เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๗ ปี เป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งในปีนี้อบรมระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนโครงการบรรพชา สามเณรดี ศรีตำบลทั่วประเทศ อบรมระหว่างวันที่ ๘ – ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ง ๒ โครงการเป็นการอบรมธรรมะระยะสั้นที่บรรลุประสิทธิผลอย่างดียิ่ง  เนื่องจากตลอดช่วงเวลาการอบรม ธรรมทายาททุกท่านมีโอกาสได้เพิ่มพูนสติปัญญา เพิ่มความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ด้วยการทำสมาธิ เพื่อให้สมกับการเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโยมพ่อ โยมแม่และหมู่ญาติ และนอกจากได้รับการฝึกสมาธิซึ่งถือเป็นหัวใจของการบวชอย่างเต็มที่แล้ว ธรรมทายาทยังได้เรียนรู้ธรรมะประกอบสื่อที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย และได้ฝึกระเบียบวินัย ความเคารพ ความอดทน ผ่านบทฝึกกิจวัตรและกิจกรรม ทำให้รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน รู้จักการทำงานเป็นทีมการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องดีงามตามหลักพุทธวิธี

ที่สำคัญโครงการบรรพชาสามเณร ทำให้ระยะเวลาช่วงปิดเทอม ๑ เดือน กลายเป็นเวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังนิสัยดี ๆ ติดตัวไป และเมื่อจบโครงการแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ลูกชายคนใหม่กลับบ้าน เป็นลูกแก้วลูกขวัญที่น่ารักกว่าเดิม เรียกว่าการอบรมธรรมะแค่ ๑ เดือน ให้สิ่งดี ๆ กับครอบครัวไปอีกนาน

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย หรือที่เรียกกันว่าโครงการอบรม สามเณรประจำเป็นการบวชที่เน้นการศึกษาพระบาลี เพื่อรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมีพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยงทำหน้าที่เป็นครูฝึกอบรม บ่มเพาะ ขัดเกลาสามเณรที่ในอนาคตจะก้าวไปเป็นพระภิกษุ ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิ ปัญญา งดงามด้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา ตลอดจนภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับงานพระพุทธศาสนา สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อไป

ด้วยความมุ่งมั่นของสามเณรทุกรูปที่ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเข้มข้นตลอดมา ทำให้คำว่า สามเณรวัดพระธรรมกายเป็นคำที่สามเณรทุกรูปรู้สึกปีติภาคภูมิใจ

สามเณร ชีวิตที่สูงส่ง

แม้ชีวิตการเป็นสามเณรอาจจะมีความแตกต่างจากเด็กชาวโลก ทว่าเป็นความแตกต่างที่สูงส่ง เพราะเด็กทางโลกหาความสนุกสนานวนเวียนกับสิ่งไม่เป็นแก่นสารสาระที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปวัน ๆ และเข้าใจว่ามีสิ่งใหม่ ๆ มาให้เพลิดเพลินอยู่เสมอ แต่แท้ที่จริงแล้ว ในวัฏสงสารอันยาวไกลนี้ไม่มีอะไรใหม่ และความเพลิดเพลินทั้งหลายก็เป็นความเพลิดเพลินที่อาจก่อวิบากกรรมได้ทั้งสิ้น

แต่ชีวิตสามเณรเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ สะอาด เกลี้ยงเกลา งดงาม ที่สามารถยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง ด้วยการทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และโชคดีได้พบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่ง

นอกจากนี้ ชีวิตสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของพระชินสีห์นั้น ยังมีคุณค่าและฐานะสูงส่งขนาดที่อริยบุคคลระดับอนาคามีที่เป็นฆราวาสยังต้องเคารพกราบไหว้ แม้สามเณรเพิ่งบวชได้เพียงวันเดียว ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ถ้าอนาคามีเป็นคฤหัสถ์ไซร้
อนาคามีผู้คฤหัสถ์นั้น พึงกระทำ
กิจทั้งหลาย มีอภิวาท เป็นต้น
แก่สามเณรแม้ผู้บวชในวันนั้น

พระดำรัสนี้ สะท้อนให้เห็นคุณค่าของสามเณรว่าไม่ธรรมดาเลย และการบรรพชาก็เป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างแซ่ซ้องสรรเสริญ จึงขออนุโมทนาบุญกับสามเณรทุกรูปมา ณ โอกาสนี้

Cr. อุบลเขียว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๒๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ โครงการบรรพชาสามเณร พ.ศ. ๒๕๕๖ สามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:54 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.