บวชเป็นพระแท้ แบบฉบับลูกผู้ชายหัวใจกตัญญู


ไม่คิดไม่แปลกที่ต้นโพธิ์ต้นใหญ่ แท้จริงแล้วก็เกิดมาจากเมล็ดโพธิ์เม็ดเล็ก ๆ ที่งอกงามจนเติบโตกลายเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมา และในทำนองเดียวกัน บุคคลสำคัญหรือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นเกิดจากคนธรรมดาที่เริ่มจากการเพาะเชื้อแห่งความดีในตัว แม้จะยังเป็นมวลเล็ก ๆ แต่หากค่อย ๆ พัฒนาให้งอกงามขึ้นในใจ จนในที่สุด ย่อมกลายเป็นพลังอานุภาพแห่งความบริสุทธิ์ ยังให้เกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตอันยิ่งใหญ่ได้ และเชื่อว่าลูกผู้ชายทุกคนในโลกล้วนมีเชื้อแห่งความดีในตัวด้วยกันทั้งนั้น หากค่อย ๆ เพาะบ่มความดีในใจ ด้วยศรัทธามุ่งมั่นก้าวตามเส้นทางแห่งการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ชีวิตของบุคคลผู้นั้น ย่อมพบกับความมหัศจรรย์ด้วยตัวของตัวเอง และยังส่งผลความดีนี้ไปถึงบิดามารดาผู้ให้ชีวิตของตนนั้นได้พบกับความมหัศจรรย์เช่นเดียวกันอีกด้วย... เส้นทางที่จะกล่าวนี้ คือเส้นทางอันประเสริฐของบุคคลที่จักเป็นแบบฉบับหรือ idol ของลูกผู้ชาย... ผู้มีหัวใจกตัญญู...

คุณทำได้ หากคุณ...ได้ทำ

การบวช คือ การพาชีวิตให้ก้าวไปบนเส้นทางแห่งความดีอันบริสุทธิ์ แต่หลายคนอาจจะกังวลว่าการบวชเป็นเรื่องยุ่งยาก ทั้งด้วยการเตรียมตัวซักซ้อมขั้นตอนพิธีการ การเตรียมจัดงานเลี้ยงสมโภชให้สมฐานะ ทั้งการจัดสรรเวลาไม่ให้กระทบกับธุรกิจการงาน บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ “คนหนีโลก” แต่โดยแท้จริงแล้ว การบวชคือการปลดปล่อยภารกิจ ปล่อยวางความกังวล มิใช่หนีโลก แต่เป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสำคัญ ที่จะเผชิญโลกอย่างองอาจมั่นใจ แม้จุดมุ่งหมายของการบวชคือ เพื่อปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ และทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ดังที่ผู้บวชจะต้องกล่าวคำขอบรรพชาอุปสมบทต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ว่า “สัพพะทุกขะนิสสะระณะนิพพานะสัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตตะวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อนุกัมปัง อุปาทายะฯ” ก็ตาม แต่ถึงแม้หากทางพ้นทุกข์จะยังไม่แจ้ง เราก็ยังสามารถที่จะแสวงบุญสร้างบารมีให้ค่อย ๆ เพิ่มพูนมากขึ้นได้ หากใครจะลองจินตนาการนึกถึงภาพตนเองได้บวช และนึกถึงภาพที่บิดามารดาหรือผู้มีพระคุณของตนกำลังหยิบกรรไกรมาตัดปอยผมบนศีรษะของเราผู้ที่ท่านเคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังนอนแบเบาะ ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย จะกินจะถ่ายหรือจะชำระร่างกายก็ต้องอาศัยท่านตลอด แต่บัดนี้เด็กคนนี้ของท่านตัวโตแล้ว และอาจจะโตกว่าท่านเสียอีก ท่านคงจะปลื้มปีติอย่างท่วมท้นล้นใจ ยิ่งเมื่อได้ถวายผ้าไตรเพื่อให้เราใช้ห่มกายครองเพศแห่งสมณะ พ่อแม่ท่านคงจะพบกับความรู้สึกเป็นสุขและอิ่มเอิ่มที่สุดในชีวิต เพราะภาพของเด็กชายตัวเล็กเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว บัดนี้กลายเป็นพระภิกษุผู้สงบสง่างามยืนอยู่ตรงหน้า แม้มนุษย์และเทวดาก็ย่อมกราบไหว้ และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หากเรา...ได้ทำ

ชีวิตสมณะ...สุขแบบพระด้วยธรรมะภายในใจ

สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อุบัติขึ้นในโลกล้วนมีความปรารถนาตรงกันอย่างหนึ่งคือ ต้องการมีความสุขดังพระบาลีตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “สุขกามานิ ภูตานิ” แต่ความสุขของแต่ละชีวิตที่แสวงหานั้นล้วนแตกต่างกันไปตามสถานภาพและกำลังปัญญาของตนที่จะไขว่คว้าหามาได้ เช่น สัตว์บางพวกขอให้กินอิ่มนอนหลับก็ถือว่าเป็นความสุข มนุษย์บางเหล่าก็ถือว่า การได้มาซึ่งความมีชื่อเสียงถือว่าเป็นความสุข ขณะที่บุคคลจำนวนไม่น้อยถือว่าการได้เสพในสิ่งที่ตนพอใจ เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ถือว่าเป็นความสุข จึงเกิดคำถามตามมาว่า อะไรคือความสุขที่แท้จริง ซึ่งผู้ที่ตอบได้จะต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุด ประเสริฐที่สุด เคยพบกับความสุขหลากหลายรูปแบบมาแล้ว จนสามารถชี้ทางแห่งความสุขอันเป็นอมตะได้ บุคคลผู้นี้ก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เสียสละราชสมบัติออกมาใช้ชีวิตเป็นนักบวช ประทับอาศัยในกุฏิอันเรียบง่าย เสวยพระกระยาหารอันเป็นของที่ได้จากการบิณฑบาต ซึ่งภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ชีวิตนักบวชในพระพุทธศาสนามิใช่เป็นเรื่องธรรมดา  แต่เป็นเรื่องแห่งชีวิตอันสูงส่ง เป็นชีวิตที่จะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ ดังนั้น การบวชเป็นพระธรรมทายาทแม้จะใช้เวลาไม่ยาวนานแต่จะได้สัมผัสกับชีวิตของผู้อยู่ในโลกแต่ไม่ติดข้องอยู่กับโลก เป็นชีวิตที่มีความสุขแบบพระด้วยธรรมะที่ฝึกฝนและสั่งสมให้บังเกิดมีในตน บุญกุศลก็จะเพิ่มพูนทับทวีดังที่หลวงพ่อธัมมชโยเคยกล่าวไว้ว่า “บุคคลใดแสวงหาช่องทาง ย่อมพบช่องทาง และหากแสวงหาบุญ... ก็ย่อมได้บุญ”

บวชแล้ว..จะได้ทำอะไร

ก้าวแรกที่ผู้สมัครอบรมเข้ารายงานตัวตามศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศนั้น เชื่อว่าแต่ละท่านย่อมจะพบกับบรรยากาศที่ท้าทายต่อชีวิตลูกผู้ชายผู้รักในการฝึกฝนและรักที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น นับตั้งแต่การได้แต่งกายด้วยชุดขาวที่จะคอยเตือนให้เรามีสติมากขึ้นในการลุกการนั่ง ทำให้เกิดความสำรวมขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แม้การโกนผมจนศีรษะเบาโล่ง ที่ทำให้หมดกังวลกับการระมัดระวังรักษาความสะอาดและต้องคอยหวีให้เข้ารูปทรงอยู่เสมอ หรือแม้การได้พักในกรดหลังเล็กที่เพียงพอสำหรับการทอดกายพักผ่อนและเก็บสัมภาระสิ่งของล้วนจะเป็นสิ่งสอนใจให้เรารู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นและไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะพระพุทธธรรมคำสอนมุ่งปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักความพอดีที่ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป นอกจากนี้การได้พักใต้กลดส่วนตัวยังทำให้เรามีเวลาให้กับตนเอง ที่จะพักใจให้สัมผัสกับความสงบ ปลอดจากสิ่งรบกวนให้ใจคอยกังวลกับสิ่งที่เคยเป็นหรือเคยทำในชีวิตทางโลก เพียงแค่บรรยากาศเริ่มต้นเช่นนี้ เชื่อว่าย่อมจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากจะสั่งสมสิ่งที่ดี ๆ ให้กับตนเอง เพื่อให้ตัวเราได้ใช้เพศภาวะของความเป็นนักบวชเติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดให้สมบูรณ์ขึ้น

และที่สำคัญ ตลอดระยะเวลาในการอบรมเราจะได้รับการหล่อหลอมทั้งด้วยกิจวัตรและกิจกรรมหลากหลายที่บรรจุไว้ในหลักสูตรอบรม โดยก่อนบวชธรรมทายาทจะได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้

๑.      ได้ฝึกเสขิยวัตร (มารยาทของพระ) เช่น การฉันภัตตาหาร การกราบ การลุก การนั่ง ฯลฯ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นพระที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม และจะกลายเป็นมารยาทที่ดีติดตัวไป

๒.     ได้ศึกษาธรรมะ ถือศีล ๘ และนั่งสมาธิ เพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจ เมื่อบวชเป็นพระแล้วพ่อแม่และญาติโยมก็จะกราบได้อย่างสนิทใจ

๓.     ได้นั่งสมาธิ ทำให้มีความสงบและความสุขมากขึ้น สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น ช่วยเพิ่มไอคิว (IQ) ความฉลาดทางปัญญา และอีคิว (EQ) ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ การประกอบการงาน และการใช้ชีวิตในสังคม

๔.     ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มเอ็มคิว (MQ) ความฉลาดทางจริยธรรม เป็นการเพิ่มเติมคุณธรรม ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและจะได้นำคำสอนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง

๕.     ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ทำให้เกิดศิริมงคล ภัยอันตรายไม่มากล้ำกลายและช่วยให้ใจสงบเยือกเย็น

๖.      กิจวัตรกิจกรรมในการอบรมจะช่วยฝึกคุณธรรมและนิสัยดี ๆ แก่ธรรมทายาท เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นคนดีที่โลกต้องการ

บวชแล้ว..ได้อะไร

เมื่อบวชแล้ว หากผู้บวชฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธีอย่างจริงจัง และเคร่งครัดในพระธรรมวินัยย่อมได้อานิสงส์ ดังนี้

๑. ได้สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ได้บุญ บุญนี้จะช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ และช่วยให้ผู้บวชได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลาถึง ๖๔ กัป นอกจากนี้ พ่อแม่ยังได้บุญครึ่งนึง ผู้ชวนบวชหรือสนับสนุนการได้บุญลดหลั่นกันลงไปเท่ากับว่าและความคุ้มครองข้ามภพข้ามชาติ

๒. ได้ความสุข ความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสเหมือนได้ผลัดชีวิตใหม่ ความสุขนี้ เป็นความสุขจากความปลอดกังวล เป็นความสุขที่เกิดจากจิตที่ผ่องใส เพราะได้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวัน เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้แต่ได้ฟรี ๆ จากการบวช

๓. ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี เป็นการพัฒนาจิตให้สงบและมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ มีฤทธิ์ดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต ทั้งคนดี ๆ และของดี ๆ และโอกาสดี ๆ

๔. ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และได้รู้ว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต ทำให้การเกิดมาในชาตินี้ไม่สูญเปล่า

๕. ได้โอกาสทองในการแก้ไขนิสัย และสร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้งได้หักดิบเลิกอบายมุขต่าง ๆ

๖. ได้ความภาคภูมิใจ ที่เกิดมาชาตินี้ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติและโลกของเรา

บวชแล้ว..พ่อแม่ได้อะไร

พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์เพราะการบวชเป็นการเติมบุญ เติมอริยทรัพย์ (ทรัพย์ที่ประเสริฐ) หมู่ญาติก็จะมีส่วนในบุญ และบุญนี้ยังอุทิศไปถึงญาติที่ละโลกไปแล้วด้วย

การบวชทำให้พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนา ได้ใกล้ชิดพระศาสนามากขึ้น ได้โอกาสในการสร้างบุญมากขึ้น ทำให้ท่านมีสัมมาทิฏฐิและศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการตอบแทนที่คุ้มกับการที่ท่านได้กำเนิดเรามาอย่างแท้จริง

บวชแล้ว..ครอบครัวได้อะไร

เมื่อพ่อบ้านที่เป็นผู้นำครอบครัวผ่านการบวชเรียนมาแล้ว ความสุขในครอบครัวจะกลับคืนมาเพราะคนในครอบครัวมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

บวชแล้ว..พระพุทธศาสนาได้อะไร

การบวช ๑๐๐,๐๐ รูป ทั้งแผ่นดิน จะสร้างกระแสความตื่นตัวในการฟื้นฟูประเพณีการบวชกลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งจะมีผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่น ปัญหาวัดร้างก็จะหมดไป กลายเป็นวัดรุ่งทั้งแผ่นดิน เมื่อมีพระแท้ในโลกมากขึ้น ก็จะมีพุทธบริษัทที่ดีเพิ่มขึ้น ชาวโลกก็จะหันมาจับตามองและสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปดับทุกข์ในใจชาวโลกมากขึ้น

บวชแล้ว..สังคม ประเทศชาติ และโลกได้ประโยชน์อะไร

การบวชเป็นการช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่กำลังเสื่อมลงทุกขณะให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จากการอุปสมบทหมู่พระภิกษุนับแสนรูป จะช่วยนำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ในที่สุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นอัศจรรย์

จะเห็นได้ว่า การบวชมีอานิสงส์หรือผลดีมากมาย เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน และยังเป็นประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าอีกด้วย ที่สำคัญยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณอีกด้วย

ภารกิจชีวิตพระธรรมทายาท

โครงการบวชพระธรรมทายาทที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคฤดูร้อนปีนี้เรียกว่า โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ศูนย์อบรมมีอยู่ในทุกจังหวัดทั่วไทย และเพื่อไม่ให้ผู้สมัครบวชมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ในการบวชทุกศูนย์อบรมจะจัดหาเจ้าภาพให้เสร็จสรรพ เพียงแต่ขอให้ผู้สมัครบวชเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะเป็นพระแท้ผู้เป็นเนื้อนาบุญของญาติโยม ส่วนวันเวลาที่จะบรรพชา (บวชเป็นสามเณร) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ณ วัดพระธรรมกายและจะอยู่อบรมธรรมะพื้นฐาน ณ วัดพระธรรมกาย จนถึงวันที่ ๗ เมษายน จากนั้นจึงเดินทางกลับไปเข้าพิธีอุปสมบท (บวชพระ) ณ วัดหรือศูนย์อบรมในจังหวัดเดิมของตนทั่วประเทศ

กิจวัตรประจำวันของพระธรรมทายาทแต่ละแห่งจะมีหลักการตรงกันคือ อยู่ด้วยกันแบบพี่น้อง ร่วมปรองดองประคับประครองเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เน้นทำงานเป็นทีม การมีระบบระเบียบ และมีการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

โครงการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ จบโครงการด้วยการเดินธุดงค์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๒ พฤษภาคม ทั้งนี้ เป็นไปตามพระพุทธธรรมคำสอนตอนหนึ่งว่า

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโย สานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ”

ภิกษุทั้งหลาย เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุดลงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง (สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย)

ในวันที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันปิดการอบรม จะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมทุกรูป

ขออนุโมทนาพระธรรมทายาทผู้ยิ่งใหญ่ หัวใจกตัญญู

การจัดโครงการอุปสมบทภาคฤดูร้อนครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และคาดว่าจักมีกุลบุตรผู้ศรัทธาพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ ที่จะถือเพศพรหมจรรย์เข้าบรรพชาอุปสมบท ประพฤติปฏิบัติธรรมตามเนติแบบแผนแห่งโบราณกาล เพื่อธำรงรักษาปณิธานเชิดชูพระพุทธศาสนา และสั่งสมกุศลผลบุญด้วยกตัญญุตาจิตอุทิศแด่ชาติบ้านเมือง อีกครั้งหมู่พี่น้องญาติมิตร ให้ประสบแต่ความสงบร่มเย็น ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เป็นปิ่นของอารยประเทศ และยังถือว่านอกจากจะเป็นการธำรงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีการบวชของคนไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนพระภิกษุสงฆ์เพิ่มขึ้น จะได้เป็นศาสนทายาทดำเนินกิจวัตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเผยแผ่คำสอนที่ดีงาม อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นไปยังผู้คนในสังคมต่อไป..

Cr. พระสมศักดิ์ จฺนทสีโล
วารสารอยู่ในบุญเดือน ฉบับที่ ๑๑๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บวชเป็นพระแท้ แบบฉบับลูกผู้ชายหัวใจกตัญญู บวชเป็นพระแท้ แบบฉบับลูกผู้ชายหัวใจกตัญญู Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:05 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.