หลักฐานคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎก


วันก่อนได้มีโอกาสไปดูพระไตรปิฎกหินอ่อนที่พุทธมณฑลครับ เพิ่งทราบว่าพระไตรปิฎกหินอ่อนในโลกนี้มี 2 ที่ อีกที่หนึ่งอยู่ที่พม่า และของไทยเป็นพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใครไม่เคยไป ลองหาโอกาสไปดูกันนะครับ แล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ลองหาคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎก ซึ่งก็หาไม่ง่ายเลย แต่ก็มีคนเจอจนได้ เลยถือโอกาสรวบรวมมาให้ เผื่อใครได้ไปนะครับ

หลักฐานคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎก บาลี-ไทย ฉบับสยามรัฐ และพระไตรปิฎกหินอ่อนที่พุทธมณฑล

1. ตถาคตสฺส เหตํ วาเสฏฺฐา อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปี พฺรหฺมกาโย อิติปิ ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิฯ

ดูก่อนวาเสฏฐะ อันว่า คำว่า ธรรมกายก็ดี พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี ผู้ที่เป็นธรรมก็ดี หรือ พรหมภูตะผู้ที่เป็นพรหมก็ดี นี้แหละเป็นชื่อของเราตถาคต

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อัคคัญญสูตร

พระไตรปิฎกสยามรัฐ เล่ม 11 ข้อ 55 หน้า 91-92

(พระไตรปิฎกหินอ่อนแผ่นที่ 27)

อ่านเพิ่มเติม http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=11&siri=4
.....

2. สํวทฺธิโตยํ สุคต รูปกาโย มยา ตว อานนฺทิโย ธมฺมกาโย มม สํวทฺธิโต ตยาฯ

ข้าแต่พระสุคต รูปกายของพระองค์นี้ อันหม่อมฉันยังให้เติบโตแล้ว แต่ ธรรมกายอันน่ารื่นรมย์ของหม่อมฉัน พระองค์ให้เติบโตแล้ว

พระสูตรขุททกนิกาย อปทาน มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน

พระไตรปิฎกสยามรัฐ เล่ม 33 ข้อ 157 หน้า 287

(พระไตรปิฎกหินอ่อนแผ่นที่ 814)

อ่านเพิ่มเติม http://www.84000.org/tipitaka/read/?33.1/157
.....

3.  ภวนฺติ ปจฺเจกชินา สยมฺภูฯ มหนฺตธมฺมา พหุธมฺมกายา

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้สยมภู ทรงเป็นผู้มีธรรมอันใหญ่ มี ธรรมกายมาก

ขุททกนิกาย อปทาน ปัจเจกพุทธาปทาน

พระไตรปิฎกสยามรัฐ เล่มที่ 32 ข้อ 2 หน้า 20

(พระไตรปิฎกหินอ่อนแผ่นที่ 756)

อ่านเพิ่มเติม http://84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=32&A=147&Z=289
.......

4. ธมฺมกายญฺจ ทีเปนฺติ เกวลํ รตนากรํ วิโกเปตํ น สกฺโกนฺติ โก ทิสฺวา นปฺปสีทติฯ

บุคคลใดยัง ธรรมกายให้สว่างแล้วทั้งสิ้น อันเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลาย อันบุคคลทั้งหลายไม่มีผู้ใดจะทำร้ายได้ ใครเล่าเมื่อเห็นแล้วจะไม่ปลาบปลื้มยินดีนั้น ไม่มี

ขุททกนิกาย อปทาน อัตถสันทัสสกเถราปทาน

พระไตรปิฎกสยามรัฐ  เล่มที่ 32 ข้อ 139 หน้า 243

(พระไตรปิฎกหินอ่อนแผ่นที่ 772)

อ่านเพิ่มเติม http://84000.org/tipitaka//pitaka2/v.php?B=32&A=4023&Z=4041

ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่า คำว่าธรรมกาย เป็นคำที่มีอยู่แล้วในพระไตรปิฎก และเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าโดยตรง

ดังนั้นใครจะเอาเวลาไปเถียงกัน สู้เอาเวลาไปปฏิบัติเถอะครับ ได้เจอพระธรรมกายภายในก็ถือเป็นบุญกุศลอันมหาศาลที่ได้เกิดมา

ใครไปพุทธมณฑลแล้ว และไปเจอคำว่าธรรมกาย ในพระไตรปิฏกหินอ่อนถ่ายรูปมาโชว์กันได้นะครับ

แต่บอกก่อนนะครับ ว่าหาไม่ง่ายเลย เพราะแผ่นหินอ่อนมีเป็นพันแผ่น แม้เจอแผ่นก็ยังมองหายากเพราะตัวเล็ก

แต่หลักฐานธรรมกายไม่ได้มีเท่านี้นะครับ ไว้มีโอกาสจะค่อย ๆ เอามาให้นะครับ

ซึ่งใครสนใจลองดูได้ที่เพจ DIRI นะครับ


หานอกตัวก็ว่ายากแล้ว แต่ในตัวนี่ยากเช่นกัน เพราะหลับตาหา และต้องวางใจให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้

แต่หลวงพ่อก็บอกว่า "ถ้าได้ทำ ก็ทำได้" นะครับ

น้องแสนดี
10 มิถุนายน 2560
.......
หลักฐานคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎก หลักฐานคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.