พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)


ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ผ ล ง า น

ชื่อ: พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ) อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๐
..เอก ป..๔ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA)

เกิดเมื่อ: วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ..๒๔๙๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุปสมบท: วันที่ ๒ มิถุนายน พ..๒๕๒๘ ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ (ปัจจุบันที่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากนํ้า แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย (หลวงพ่อธัมมชโย) วัดพระธรรมกาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
พระเผด็จ ทตฺตชีโว (หลวงพ่อทัตตชีโว) วัดพระธรรมกาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๗ พ.. ๒๕๕๕, กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (สาราณียกร รูปที่ ๑)

สถานที่ทำงาน: วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และวัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประวัติการศึกษาทางธรรม:
สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ พ.. ๒๕๒๘
สอบได้นักธรรมชั้นโท วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ..๒๕๒๙
สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ..๒๕๓๐
สอบได้ประโยค ๑ - ๒ วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ..๒๕๒๙
สอบได้ประโยค ป..๓ วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ..๒๕๓๒
สอบได้ประโยค ป..๔ วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี พ..๒๕๓๙

ประวัติการศึกษาทางโลก:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สัตวศาสตร์) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ..๒๕๑๗
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA) ..๒๕๑๙

สมณศักดิ์:
วันที่ ๕ ธันวาคม พ..๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก (ทผจล.ชอ.)
วันที่ ๕ ธันวาคม พ..๒๕๕๗ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระวิเทศภาวนาจารย์ (สป.วิ.)

ประสบการณ์การทำงาน:
..๒๕๒๘ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสนาจารย์ นำเจริญภาวนาภาคเช้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี และ วัดในสหรัฐอเมริกา
• ..๒๕๒๙ - ปัจจุบัน เป็นพระวิปัสนาจารย์ และครูสอนภาวนาประจำโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ, เป็นพระเทศน์สอนธรรมะ ในวาระต่างๆ
..๒๕๓๐ เป็นครูสอนบาลี ประโยค ๑-๒ วัดพระธรรมกาย
..๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม คณะจังหวัดปทุมธานี, ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
.. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน ปกครองดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาคพื้นอเมริกา เช่น
- จัดให้มีการอบรม บรรพชาและอุปสมบทหมู่แก่กุลบุตรในสหรัฐอเมริกาทุกปี ปีละไม่ตํ่ากว่า ๕๐ รูป ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย และวัดไทยลอสแองเจลิส
- จัดให้มีการอบรมภาวนาแก่คนอเมริกันทุกวันพุธและวันอาทิตย์ รวมทั้งการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง  - ๓ วัน ทุกปี ปีละ ๔ ครั้ง ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
- จัดให้มีการสอนภาวนาแก่คนไทย ลาว และชาติอื่นๆ ทุกวันอาทิตย์ และการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง -๕ วัน ทุกปี ปีละ ๔ ครั้ง ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
- มีโครงการปฏิบัติธรรมประจำ คือ โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์ ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
.. ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการ วารสารกัลยาณมิตรฉบับพระสังฆาธิการ สำหรับถวายพระสังฆาธิการ ตั้งแต่เจ้าคณะตำบลขึ้นไป และถวายแด่พระภิกษุผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีโรงเรียนพระพุทธศาสนา และภาษาไทย โดยให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมชาวพุทธและภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
..๒๕๔๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี, ได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมเป็นพระธรรมทูตเป็นประธานสงฆ์วัดภาวนาจอร์เจีย รัฐจอร์เจีย, เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙
..๒๕๔๘ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
..๒๕๔๘ - ปัจจุบัน ให้มีการศึกษาแผนกธรรมและร่วมส่งสาธุชนเข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
..๒๕๔๙ เป็นประธานสงฆ์วัดภาวนาซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน
..๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสาราณียกร รูปที่ ๑ (สมัยที่ ๔)
..๒๕๕๑ เป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
.. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาและกรรมการรัฐภาคตะวันตก - ใต้ ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
..๒๕๕๕ - ปัจจุบัน ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นสามเณร ๗๖ รูป และพระภิกษุ ๓๐ รูป, เป็นประธานคนหนึ่งขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก President of World Buddhist Sangha Youth (WBSY)

เกียรติประวัติ / รางวัลเกียรติยศ:
..๒๕๔๘ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้รับเกียรติบัตรในฐานะวัดประจำชุมชนที่ทำประโยชน์จากคณะกรรมการเมืองอะซูซ่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
..๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้รับเกียรติบัตรพัฒนาในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
..๒๕๕๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
..๒๕๕๓ ได้รับประกาศและโล่รางวัลพุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณจาก คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร
..๒๕๕๕ เป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๗
..๒๕๕๕ - ปัจจุบัน เป็นประธานคนหนึ่งขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก President of World Buddhist Sangha Youth (WBSY)
..๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ผู้นำพุทธโลก” The World Buddhist Outstanding Leader Award จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก - WFBY ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


Cr. สำนักสื่อธรรมะ
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ) พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:30 Rating: 5

8 ความคิดเห็น:

 1. กราบอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์สัมมาค่ะ

  ตอบลบ
 2. กราบอนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 3. กราบอนุโมทนาสาธุเจ้าคะ

  ตอบลบ
 4. คุณภาพคับแก้ว อย่างนี้แล้ว ผอ.สำนักพุทธและผู้เกี่ยวข้องยังจะมา อะไรอีก ?
  ที่สำคัญคือเป็นรุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย
  การที่จะมีใครมา ชุบมือเปิป เพื่อที่จะหวังลมๆแล้งๆ
  มายึดวัด. เลิกคิดเสียทีได้แล้ว. ศิษย์วัด ทั่วประเทศและทั่วโลก. ไม่ยอมหรอก. เค้ายอมตายเพื่อรัก ษาวัดที่เขา สร้างขึ้นมา โดยไม่ใช้งบ รัฐบาล แม้บาทเดียว
  ไอ้ที่กระสันอยากจะตั้งกรรมการมาบริหารวัดพระธรรมกาย. ให้....ดูเงาหัวตัวเองก่อนว่าเคยทำความสำเร็จอะไรมาบ้าง..??
  วัดเขาทำมาเจริญขนาดนี้แล้วอ้างว่ามาบริหารหรือ
  จะมา ฮุบวัด กันแน่...
  ลูกศิษย์วัดเค้ารู้ทันหรอกนะ...ใช้คำพูดสวยหรูว่าจะบริหารให้เรียบร้อยที่ผ่านมาเขาก็เรียบร้อยดีอยู่แล้ว
  ...พวกมึงนั่นแหละก่อเรื่องหาเรื่องจนไม่เรียบร้อย..!!
  เลิกฝันเสียเถิดทั้งพงศ์ธรและออมสิน ลูกศิษย์ วัดพระธรรมกาย เค้ายอมตายเพื่อรักษา วัด..!!!
  ***********
  ธรณีนี่นี้.....เป็นพยาน
  เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง

  ตอบลบ
 5. ขอกราบอนุโมทนา สาธุ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.