อุบาสิกาแก้ว พลังสตรีผู้กอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา


สตรี” มีบทบาทในการเผยแผ่และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างโดดเด่นเคียงคู่กับบุรุษเพศมาตลอดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมา ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นภิกษุณีหรืออุบาสิกา ต่างช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาจนสืบทอดต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาถึง ๒,๖๐๐ ปี และในปัจจุบันนี้ สตรี” ทั้งในและต่างประเทศพร้อมใจกันเข้ามาบวชในโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว ๑ ล้านคน รุ่นผู้นำฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และกำลังร่วมกันชูธงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โบกสะบัด เพื่อฟื้นฟูพระอริยสัทธรรมและนำมหาชนไปสู่เส้นทางแห่งสันติสุขที่แท้จริงอย่างน่าอนุโมทนาสาธุการ

วันบวชอุบาสิกาฝนฟ้าสาธุการ

ภาพแห่งความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนในชีวิตของแต่ละคนที่ไปร่วมงานก็คือภาพสตรีผู้มีศีลหลากหลายวัยในชุดขาวบริสุทธิ์ที่ไปบวชพร้อมเพรียงกันในโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคนฉลองวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ซึ่งไม่เพียงมีสตรีผู้มีศรัทธาเดินทางมาจากหลายจังหวัดในประเทศเท่านั้น ยังมีสตรีจากหลายประเทศเดินทางไปร่วมบวชในครั้งนี้อย่างล้นหลาม พิธีบวชจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีพระศีลาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดีสุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามฯ และมีพระมหาเถระจากทั่วประเทศมาร่วมมอบสไบแก้วนับร้อยรูป ซึ่งหลังจากกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รับศีลและฟังโอวาทจากพระศีลาจารย์แล้ว ในขณะที่คล้องสไบแก้ว เหล่าสตรีผู้ครองกายด้วยชุดขาว ก็กลายเป็นอุบาสิกาแก้วผู้สง่างาม มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ ประดับกาย วาจา ใจ เป็นผู้บริสุทธิ์ประดุจดอกไม้แรกแย้ม มีกายภายนอกสว่างสดใสด้วยอานุภาพแห่งศีล และมุ่งปฏิบัติให้เกิดกายภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ เป็นกายแก้วที่สุกใสสว่างด้วยอำนาจแห่งศีล สมาธิ ปัญญา และเกิดมโนปณิธานที่จะร่วมกันกอบกู้พระพุทธศาสนา สมดังที่หลวงพ่อธัมมชโย ผู้สถาปนาโครงการ มอบคำขวัญให้พิธีกรมาอ่านตอนท้ายของการประกอบพิธีครั้งนี้ว่า อุบาสิกาแก้ว คือ ยอดพลังสตรีประดุจพระแม่ธรณีผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา

พิธีกรรมในวันนี้เป็นที่น่าปลื้มปีติใจมากเพราะในขณะที่ประกอบพิธีอยู่นั้น ฝนฟ้าที่ขาดช่วงมานานก็พลันโปรยปรายสายน้ำแห่งความชุ่มเย็นให้แผ่ไปทั่ววัดพระธรรมกายและบริเวณใกล้เคียง

กิจวัตรกิจกรรมนำสู่ความเจริญ

ในการอบรมอุบาสิกาแก้วนั้น นับตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมา กำหนดให้มีการอบรมทั้งด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติที่ประยุกต์รูปแบบให้เป็นกิจวัตรกิจกรรม เช่น การนั่งสมาธิ การอบรมเรื่องความดีสากล ๕ ประการ (UG5) วัฒนธรรมชาวพุทธ ฯลฯ ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนมุ่งที่จะก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ทั้งด้านปริยัติปฏิบัติ และปฏิเวธ อันจะเป็นการเพิ่มภูมิรู้ภูมิธรรม เพื่อความเป็นอุบาสิกาแก้วที่สมบูรณ์และจะพัฒนาตนเองต่อไปเป็นนักสร้างบารมีที่อุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เหมาะสมที่จะเป็นผู้รับช่วงการฟื้นฟูและสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างยั่งยืนนาน เหมือนไม้ผลัดที่ส่งกันต่อ ๆ ไป ที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยกระแสแห่งพระพุทธธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญชวนให้สุภาพบุรุษเข้ามาบวชในช่วงฤดูเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกฝนอบรมตนเองในพระธรรมวินัย และหากท่านทั้งหลายมีจิตศรัทธาจะอยู่ในเพศสมณะต่อไปก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาวัดวาอารามในท้องถิ่นต่าง ๆ อันจะทำให้พระพุทธศาสนายังคงธำรงมั่นในผืนแผ่นดินไทยอีกยาวนาน

นอกจากนี้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม อันเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันสุดท้ายของการอบรมบรรดาอุบาสิกาแก้วยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุจำนวน ๑๗ รูป และร่วมกันจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกายสากลอีกด้วย

พลังสตรีพลังแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บัดนี้ สัญญาณแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นแล้ว เพราะการบวชอุบาสิกาแก้วถูกจุดประกายขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของยอดสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์อย่างน่าอนุโมทนา เสียงสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยดังก้องกังวานประหนึ่งเป็นมโนปณิธานที่จะสืบทอดลมหายใจของพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน และจะทำหน้าที่ปกป้องกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาตลอดไป ซึ่งนอกจากจะเกิดเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์ยังความดีงามให้เกิดขึ้นแก่แต่ละท่านแล้ว ย่อมจะส่งผลถึงความถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิต ตลอดจนความสงบร่มเย็นในครอบครัว รวมไปถึงการขยายผลสืบต่อไปเป็นความสงบสันติของสังคม ประเทศชาติและในที่สุดก็จะกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธธรรมของสังคมโลกต่อไป
Cr. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อุบาสิกาแก้ว พลังสตรีผู้กอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อุบาสิกาแก้ว พลังสตรีผู้กอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:57 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.