"บวช" อีกหนึ่งเส้นทางของการพัฒนาคุณค่าชีวิต


ไม่นานมานี้มีคนถามว่า บวชพระที่นี่เขาขานนาคกันหรือเปล่า ?” ได้ยินคำ ถามแล้วอึ้งไปเลย แม้ว่าที่ผ่าน ๆ มา ก็รู้ว่ามีคนเข้าใจวัดพระธรรมกายผิดหลายเรื่อง แต่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ เอาเถิด ในเมื่อคำถามเกี่ยวข้องกับการบวช ก็ขออนุญาตชี้แจงให้ผู้ที่ยังเข้าใจผิดทราบเสียในโอกาสนี้เลย

นับตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน วัดพระธรรมกายจัดงานบวชมาเป็นเวลาถึง ๔๕ ปีแล้ว (ตั้งแต่ พ.. ๒๕๑๕) และในแต่ละปีก็ไม่ได้จัดแค่ครั้งเดียว ดังนั้นความชำนาญ และความรู้ในการจัดงานบวชย่อมต้องมีพอสมควร ประกอบกับวัดพระธรรมกายเล็งเห็นกุศลเจตนาและความตั้งใจจริงของผู้บวชที่สละเวลาอันมีค่าออกบวช เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นทีมงานอบรมและทีมพิธีกรรมงานบวชจึงพยายามทำทุกขั้นตอนของการบวชให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังต้องไม่ผิดจากพระธรรมวินัยและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และที่สำคัญจะต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้บวชให้มากที่สุด แม้ว่าบางโครงการมีระยะเวลาในการอบรมเพียงไม่กี่วันก็ตาม

ภาพรวมของการบวชในแต่ละโครงการมีดังนี้ เริ่มแรกทางโครงการจะมีการสัมภาษณ์ผู้มาสมัครบวช พร้อมทั้งมีการสอบขานนาคตั้งแต่ตอนนี้เลย จากนั้นผู้ที่ผ่านการสอบก็จะไปฝึกถือศีล ๘ อยู่ที่วัด เพื่อเตรียมกาย วาจา ใจ ให้พร้อมที่จะเป็นพระภิกษุที่ดี

ในช่วงก่อนบวชนี้ ธรรมทายาทจะได้ทำกิจกรรมมากมายหลายประการ เช่น การทำสมาธิภาวนา, การฝึกเสขิยวัตร (มารยาทของพระภิกษุ) อาทิ การฉันภัตตาหาร การกราบ การลุก การนั่ง, การฝึกซ้อมพิธีเวียนประทักษิณ พิธีขอขมา และพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งในช่วงเตรียมกาย วาจา ใจนี้ มีการเปิดเสียงขานนาคเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ธรรมทายาทได้ทบทวนจนแม่นยำ

เมื่อวันบวชมาถึง จะมีผู้คนมากมายไปร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้บวช ซึ่งในจำนวนนี้ย่อมมีคนที่เคยผ่านการบวชหรือรู้เรื่องพิธีกรรมงานบวชอยู่ไม่น้อย ถ้าหากพิธีกรรมไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีขั้นตอนใดขาดหายไปหรือมีสิ่งใดไม่ชอบมาพากล รับรองว่าจัดบวชได้แค่ครั้งสองครั้งก็ต้องม้วนเสื่อ เพราะคงไม่มีใครยอมให้ลูกหลานไปบวชที่วัดอีกเป็นแน่ แต่ที่ผ่าน ๆ มา ในแต่ละปีมีกุลบุตรทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติไปสมัครบวชมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโครงการต่าง ๆ จนกระทั่งอุโบสถของวัดพระธรรมกายไม่พอรองรับพระภิกษุเข้าไปทำสังฆกรรมได้ครบทุกรูป ดังนั้นพระภิกษุจำนวนมากจึงต้องออกมานั่งนอกอุโบสถ (ยังอยู่ในระยะหัตถบาสตามพระวินัย) ทำให้ปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกเพื่อให้มีพื้นที่พอเพียงรองรับพระภิกษุที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.. ๒๕๖๐ นี้ ก็มีโครงการบวชอีกถึง ๓ โครงการ คือ โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๔ (ภาคฤดูหนาว) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติกัมพูชา รุ่นที่ ๒ และโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ฯ

โครงการแรกกับโครงการที่ ๒ มีพิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙ อีกโครงการมีพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ..๒๕๖๐ ทั้ง ๓ โครงการจัดพิธีบวชขึ้นที่อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (..) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากไปร่วมอนุโมทนา

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่อุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๔ (ภาคฤดูหนาว) อบรมระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ มีธรรมทายาทจำนวน ๑๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการ

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติกัมพูชา รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ มีธรรมทายาทชาวกัมพูชา จำนวน ๘ ท่าน เข้าร่วมโครงการ

ส่วนโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์ฯ มีธรรมทายาท จำนวน ๘๐ ท่าน อบรมระหว่างวันที่๒๘ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๐

ตลอดการอบรม ธรรมทายาททุกท่านได้รับการดูแล การฝึกสอน การเอาใจใส่จากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงเป็นอย่างดี ทุกท่านได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแบบสมณะผู้สันโดษ สุขสงบร่มเย็นทั้งกายและใจ และเมื่อลาสิกขาไปแล้วความรู้ที่ได้รับจากการอบรมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ขอสรุปว่า การบวชที่วัดพระธรรมกายนอกจากต้องมี ขานนาคแน่ ๆ แล้ว ผู้บวชยังต้องฝึกซ้อมขานนาคจนกระทั่งแม่นยำอีกด้วย สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเรื่องการบวชของวัด ก็ขอเชิญไปร่วมงานดูบ้าง หรือถ้าไปบวชเองได้ก็ยิ่งดี จะได้ไปพิสูจน์เรื่องที่ เขาว่ากันว่า...” และอีกหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายที่ได้ยินมา ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ดีหรือร้ายอย่างไร

บวชที่วัดพระธรรมกายดีอย่างไร

พระพอลกุณ สาย
นักธุรกิจและข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรกัมพูชา
อาตมาเป็นทั้งนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงในสำนักนายกฯ หนึ่งปีมีเวลาพักเพียง ๒๐ วัน ทุกปีอาตมาใช้เวลานี้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ปีนี้มาบวชสร้างบารมี ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด ถึงแม้บวชแค่ ๓ สัปดาห์ แต่สิ่งที่ได้รับจากการบวชมีมากเกินพรรณนา ทุกวินาทีที่ผ่านไปล้วนประกอบด้วยบุญกุศล อาตมาได้เรียนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อน ได้เข้าใจความจริงของชีวิตมากกว่าเดิม ได้ศึกษาแก่นแท้ของพระธรรมตามแบบแผนของพระไตรปิฎกพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็เอาใจใส่เสมือนพี่น้อง ซึ่งแสดงให้เห็นความตั้งใจและการฝึกฝนตนเองมาอย่างดี และที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ ทุกกิจกรรมของวัดทำด้วยความตั้งใจจริง มีทีมงานที่เปี่ยมด้วยความสามารถและประสบการณ์ และที่สำคัญคือเต็มไปด้วยใจที่รักในบุญ กิจกรรมต่าง ๆ จัดได้ประทับใจสุด ๆ จนอดไม่ได้ที่จะชื่นชมหลวงพ่อทั้งสอง ที่ตั้งใจสร้างวัดสร้างคนให้มีคุณภาพจนมีคนศรัทธาอย่างมั่นคงมากมาย แม้ปัจจุบันมีกระแสข่าวไม่ดีเกือบทุกวัน แต่ศรัทธาของลูกศิษย์ก็ไม่สั่นคลอน สุดท้ายอาตมาคงไม่มีคำพูดอะไรนอกจากว่า จงอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้อ่าน แต่จงมาพิสูจน์เองด้วยตา เอาใจมาพิสูจน์ แล้วจะรู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไร

พระโซมายด์ มีโด
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
อาตมาปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งกับการบวชในครั้งนี้ ได้เห็นน้ำตาของผู้มีพระคุณที่ไหลลงมาด้วยความปีติยินดีที่ลูกชายบวชทดแทนพระคุณท่าน ตลอดระยะเวลาในการอบรมได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ มากมาย ทั้งหลักธรรมและหลักการใช้ชีวิต ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ ได้เรียนรู้ประวัติการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์และประวัติการสร้างวัด ทำให้รู้ว่าหลวงพ่อทั้งสองเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีจริง ๆ ท่านใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา จึงทำให้ลูกศิษย์เคารพรักท่านได้มากถึงเพียงนี้ อาตมาเองก็ขอสัญญาเช่นกันว่าจะทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดีไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้า ไม่ว่าจะอยู่ในเพศภาวะของพระหรือคฤหัสถ์ก็ตาม อาตมาจะตั้งใจสร้างบารมี ทำนุบำรุงพระศาสนา และสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อและพระอาจารย์ทุกท่าน ที่จัดโครงการดี ๆ ให้พวกเราได้มาเรียนรู้แก่นแท้ของชีวิต แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาCr. Moon Rabbit
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
"บวช" อีกหนึ่งเส้นทางของการพัฒนาคุณค่าชีวิต "บวช" อีกหนึ่งเส้นทางของการพัฒนาคุณค่าชีวิต Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:43 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.