รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข


ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่ผู้คนเหินห่างวัด ห่างไกลจากความเข้าใจเรื่องศีลธรรม ถือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันดึงความศรัทธากลับมาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาดังเดิม ด้วยเหตุนี้ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และพี่น้องชาวพุทธสานต่อกิจกรรมใน โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุขตามที่มหาเถรสมาคมโดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข โดยให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน การสานต่อกิจกรรมได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนมกราคม พ.. ๒๕๖๐ เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ผ่านการสืบสานวิถีปฏิบัติอันดีงาม ณ วัดประจำชุมชนในจังหวัดปทุมธานี และวัดในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนที่อยู่ใกล้วัด คณะครูอาจารย์ได้ตอบรับโอกาสอันดีด้วยการนำนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ทำให้เยาวชนได้เห็นแบบอย่างที่ดีงาม การติดตามครูอาจารย์และผู้ปกครองเข้าวัดยัง ช่วยให้เด็ก ๆ ซึมซับขั้นตอนพิธีกรรมทางศาสนา อย่างเช่นการได้อาราธนาศีล ๕ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรไปพร้อมกับคณะสงฆ์ และผู้ร่วมงานทุกคน ส่งผลให้เสียงสวดมนต์ดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัทผู้มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาดุจเดียวกัน

การดำเนินกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีเปิด โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นจึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดผ้าป่าปลุกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้เฟื่องฟู ในขณะเดียวกันยังได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อทางวัดและทางคณะสงฆ์ที่ท่านได้สร้างคุณูปการต่อชาวพุทธมาโดยตลอด

ในกิจกรรมรักษ์วัด พี่น้องชาวพุทธร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะ โดยมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเป็นเนื้อนาบุญนำปฏิบัติและคอยให้คำแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กๆ ทำกิจกรรมด้วยความสุข สนุกสนาน การที่เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา จะปลูกฝังให้เกิดความรักหวงแหนวัดวาอาราม อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ย่อมเป็นกำลังใจให้หวนกลับมาพัฒนาวัดครั้งต่อไป พร้อมกันนี้จะได้ขยายผลไปที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งเป็นการขยายความดีสากลออกไปในวงกว้าง ความดีที่จะขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้มีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวพุทธทุกฝ่ายให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุขอย่างต่อเนื่อง ทำให้เยาวชนจากหลากหลายชุมชนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบและเติบโตขึ้นเป็นอนาคตอันสดใสของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

กิจกรรมในโครงการมีส่วนช่วยปลูกฝังจิตสำนึก แต่การจะพัฒนาให้ยั่งยืนชาวพุทธทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสานต่อกิจกรรมให้ขยายออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ สร้างสังคมให้น่าอยู่ ให้ลูกหลานเติบโตขึ้นท่ามกลางคนดีมีศีลธรรม และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอารามให้รุ่งเรือง อย่างเช่นครั้งนี้ที่ต่างสวมหัวใจพระโพธิสัตว์ร่วมพัฒนาวัดด้วยความสามัคคีนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การพัฒนาวัดได้ขยายสู่การจรรโลงพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้วัดวาอารามกลับมาเป็นแหล่งสร้างศีลธรรมดังเช่นกาลก่อน ที่วัดเคยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธ ซึ่งครั้งนี้ได้ย้อนรอยความรุ่งเรืองให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง

ทุกกิจกรรมใน โครงการรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุขมุ่งเน้นให้พี่น้องชาวพุทธและเยาวชนที่อาศัยอยู่รอบวัดเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้เกิดการประสานสามัคคีครั้งใหญ่ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน โดยมีชุมชนคอยให้การสนับสนุน ในอนาคตอันใกล้ถ้าหากชาวพุทธทุกฝ่ายร่วมกันสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ย่อมนำความสงบสุขมาสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป รวมถึงความเอาใจใส่ดูแลรักษาวัดวาอารามอย่างสม่ำเสมอย่อมนำความรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนา พร้อมนำพาศีลธรรมให้หวนกลับมาเฟื่องฟูในสังคมไทยเฉกเช่นยุคสมัยของบรรพชน

กำหนดการทำกิจกรรม
วันที่ ๕-๖ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดอู่ข้าว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดบ้านพร้าวใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดพิชิตปิตยาราม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดผาสุการาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดมงคลพุการาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดตะวันเรือง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดบ่อทอง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดเกิดการอุดม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดอัมพวัน (คลองมะดัน) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๓๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม วัดไผ่โรงวัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.. ๒๕๖๐ วัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วัดบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๐ วัดดอนใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๐ วัดคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

Cr. แป้นแก้ว
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับที ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:49 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.