บวชพระนานาชาติและพระธรรมทายาท...สืบพระพุทธศาสนา


น่าภาคภูมิใจที่บัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า วัดร้างในประเทศไทยเริ่มลดลง พระที่บวชเข้าพรรษาและอยู่บำเพ็ญสมณกิจต่อเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ วัดพระธรรมกาย นอกจากจะมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวน ๑,๙๕๖ รูป และสามเณร ๓๐๑ รูปแล้ว ยังมีกุลบุตรจากต่างประเทศทั่วโลกเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถึง ๑๘ สัญชาติซึ่งย่อมเป็นที่คาดหมายว่า หากท่านเหล่านี้มุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม แม้ลาสิกขาไปแล้ว ย่อมเป็นพยานในคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า พระพุทธธรรมคำสอนมิใช่เพียงอักษรที่จารึกไว้ในคัมภีร์แต่ยังสามารถนำมาปฏิบัติได้เข้าถึงได้และจะนำพาชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงสันติสุขได้อย่างแท้จริง

วัดร้างเริ่มหมดไป พระภิกษุมากมายยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ออกมาเปิดเผยแก่สื่อมวลชนตอนหนึ่งว่า มีคำขอตั้งวัดเพิ่มทุกปี อย่างปี ๒๕๕๗ ขอตั้งวัดใหม่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖จำนวน ๑,๕๖๓ วัด ซึ่งนั่นหมายความว่าจำนวนพระสงฆ์ไม่ได้ลดลง ส่วนที่ระบุว่ามีวัดร้างเพิ่มขึ้นเพราะมีการบวชน้อยลงนั้นความจริงแล้วปัจจุบันไม่มีวัดร้าง เนื่องจากจำนวนวัดร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเป็นวัดร้างในสมัยโบราณ” นอกจากนี้นายนพรัตน์ยังกล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลที่มีการสำรวจเกี่ยวกับจำนวนพระสงฆ์และจำนวนวัดทั่วประเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ผ่านมาพบว่า เมื่อปี ๒๕๕๖ วัดที่มีพระสงฆ์มีจำนวน ๓๗,๗๑๓ วัด ส่วนปี ๒๕๕๗ มี ๓๙,๒๗๖ วัดคือ มีวัดเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑,๕๖๓ วัดส่วนใหญ่มาจากการที่สำนักสงฆ์ขอจดทะเบียนเป็นวัด ส่วนจำนวนพระสงฆ์และสามเณรที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการสำรวจ พบว่าในปี ๒๕๕๖ พระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ มี ๓๕๕,๒๙๕ รูป ส่วนปี ๒๕๕๗ จากการสำรวจเมื่อถึงมกราคมมี ๓๔๙,๖๕๙ รูป เชื่อว่าหากสรุปจำนวนพระสงฆ์ในช่วงปลายปีน่าจะเพิ่มจากปีที่ผ่านมา” (มติชน, ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๗)

จากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยข้างต้นนี้เชื่อว่าการบวชพระธรรมทายาทโครงการต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาและอยู่บำเพ็ญสมณกิจตามวัดวาอารามต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ก็มีการบวชพระรุ่นพิเศษอีก ๒ โครงการพร้อมกัน คือ โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒) และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (International Dhammadayada OrdinationProgram) หรือ IDOP รุ่น ๑๒

บวชพระนานาชาติ พระพุทธศาสน์ก้าวไกล

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (International Dhammadayada Ordination Program) นั้น ปีนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๑๒ มีกุลบุตรจากประเทศต่างๆ ๑๘ สัญชาติทั่วโลก จำนวน ๗๘ คน เข้าร่วมโครงการ โดยอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน ๗๑ รูป บรรพชาเป็นสามเณร ๗ รูป            

พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นที่อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ ป.ธ.๙ ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลักสูตรการอบรมของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการอบรม เพื่อให้ธรรมทายาทสามารถเข้าใจพระพุทธธรรมคำสอนได้ง่ายขึ้นผ่านภาษาที่แต่ละรูปคุ้นเคยและจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปฝึกฝนตนเองและเผยแผ่แก่ญาติมิตรในบ้านเมืองของตนต่อไป

การบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ยังความปีติยินดีแก่บิดามารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจนสาธุชนและเจ้าภาพผู้ใจบุญ ที่พร้อมเพรียงกันมาอนุโมทนาสาธุการกับกุลบุตรผู้มีบุญเหล่านี้อย่างล้นหลาม และเมื่อธรรมทายาททั้งหลายอุปสมบทครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นพุทธบุตรผู้องอาจ สงบเสงี่ยม สง่างาม ก็ยิ่งเพิ่มความปีติยินดีและสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็นมากขึ้น

พระธรรมทายาทอุดมศึกษารุ่น ๔๒ (โครงการ ๒)

ในวันเดียวกันยังมีกุลบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คือผู้ที่ยังเรียนอยู่ตามสถาบันวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมพิธีบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่น ๔๒ (โครงการ ๒) จำนวน ๖๒ ท่าน โดยบวชเป็นพระภิกษุ ๕๒ รูป และเป็นสามเณร ๑๐ รูป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

กุลบุตรที่มาอบรมในโครงการนี้ เป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสและมุ่งมั่นจะฝึกฝนอบรมตนเองในพระพุทธศาสนา แต่ยังอยู่ในวัยเรียนจึงอาศัยช่วงเวลาปิดเทอม ซึ่งปีนี้ปิดนานเป็นพิเศษมาบรรพชาอุปสมบทเพราะปกติเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่มักจะมาบวชได้เฉพาะภาคฤดูร้อน (โครงการ ๑) จึงถือว่าธรรมทายาทเหล่านี้นอกจากมีจิตใจงดงามแล้ว ยังเฉลียวฉลาดรู้จักให้โอกาสตนเองเข้ามาศึกษาอบรมในเพศสมณะ ซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและพระศาสนา

ขออนุโมทนาพุทธบุตรสุดสง่างาม

นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่ธรรมทายาททั้งหลายเหล่านี้ใช้ความโชคดีที่เกิดเป็นลูกผู้ชายมาบวชฝึกฝนอบรมตนเองในเพศสมณะ เพราะการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นควรเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม มิใช่เป็นบัณฑิตที่มีเพียงปริญญาเท่านั้นการศึกษาวิชชาชีวิตควบคู่ไปกับวิชาการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้น เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตแต่ความรู้ทางธรรมจะช่วยเพิ่มความรู้เรื่องชีวิตว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต และเราจะมีวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จได้อย่างไร

ที่สำคัญ เมื่อพระธรรมทายาททั้ง ๒โครงการเหล่านี้ ผ่านการฝึกฝนอบรมทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเพื่อบ่มตนเองให้เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว ท่านก็จะสามารถนำความรู้อันประเสริฐที่ได้จากการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ไปสร้างความสว่างไสวให้ทุกทวีปทั่วโลกพบกับสันติภาพและสันติสุขอย่างแท้จริงต่อไป..Cr. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
บวชพระนานาชาติและพระธรรมทายาท...สืบพระพุทธศาสนา บวชพระนานาชาติและพระธรรมทายาท...สืบพระพุทธศาสนา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:14 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.