สองประสาน ทุกงานสําเร็จ

ตักบาตรพระ ๑,๐๕๔ รูป กรุงเทพมหานคร (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
จากผลการวิจัยของโครงการความร่วมมือศึกษาโรคหลอดเลือดหัวใจเอเชีย (Inter ASIA) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่า คนไทยมีค่าโคเลสเตอรอลในเลือดเฉลี่ย ๒๑๕ มก./ดล. ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเกินความพอดีและ ๓๙.๘ เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างมีโคเลสเตอรอลเกิน ๒๔๐ มก./ดล. ซึ่งเป็นระดับที่สูงถึงขั้นต้องใช้ยารักษา ทั้งนี้เป็นเพราะการรับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังและขาดการออกกําลังกาย

อาหารที่ผิดสัดส่วนมีผลเสียต่อร่างกายฉันใด ความคิดด้านลบที่สะสมไว้มากๆ ก็บั่นทอนจิตใจของคนเราได้ฉันนั้น ดังนั้นนอกจากการดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้ว เรายังต้องดูแลจิตใจให้ดีอีกด้วย เพราะร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีงามย่อมผสานให้เกิดความสุขความสําเร็จได้ง่ายขึ้น และสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนความดีงามในจิตใจของคนเราได้ก็คือ ทานหรือ การให้ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมอีกหลายประการตามมานั่นเอง

ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๕๔ รูป ณ หอประชุมใหม่สถาบัน (Convention Hall) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งกําลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

พิธีตักบาตรครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.) เป็นประธานสงฆ์ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดอุตรดิตถ์นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป บริเวณถนนประชานิมิตร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บ้าน วัด และโรงเรียน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

พิธีตักบาตรในครั้งนี้ มีพระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ เป็นประธานสงฆ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในวันงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมชุดขาว เตรียมข้าวสารอาหารแห้งนําไปตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

Cr. ใจแก้ว
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สองประสาน ทุกงานสําเร็จ สองประสาน  ทุกงานสําเร็จ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:55 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.