บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง


พลังแห่งศรัทธาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยากจะประเมินค่า และก่อให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยในขณะนี้ คือการที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจากทั่วประเทศพร้อมใจกันเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๐ (รุ่นเข้าพรรษา) อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีพิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบทณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ ปรากฏการณ์ครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มแก่มหาชนผู้เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

ใจใส ใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ

ปัจจุบันบ้านเมืองกำลังมีการปรับเปลี่ยนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองหลายท่านเป็นกังวลเรื่องการเชิญชวนผู้มีบุญให้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงนี้ แต่ด้วยคติธรรมที่ว่า ใจใส ใจสบาย ทำอะไรก็สำเร็จ” กอปรกับความบริสุทธิ์ใจที่ปรารถนาจะให้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นในสังคมทำให้ผู้นำบุญทั้งหลายทำหน้าที่แจ้งข่าวการบวชรุ่นเข้าพรรษาไปยังลูกผู้ชายในท้องถิ่นต่างๆ อย่างเป็นปกติซึ่งน่าอัศจรรย์ที่มีชายแมนๆ มาสมัครบวชเป็นจำนวนมากและมีรายงานข่าวมาจากศูนย์อบรมทั้งในต่างจังหวัดและส่วนกลางว่ามีผู้สนใจสมัครบวชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น เมื่อถึงวันรายงานตัวเข้ารับการอบรมตามศูนย์ต่างๆ จึงมีบรรยากาศที่คึกคักมีชีวิตชีวา ทั้งพระภิกษุ เจ้าหน้าที่ และผู้นำบุญ ต่างก็ปลาบปลื้มที่การบวชครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ในวันทำพิธีขอขมา มอบผ้าไตร ปลงผมก็มีพ่อแม่พี่น้อง ญาติมิตร และสาธุชนผู้มีบุญมาร่วมงานกันมากมายในบางจังหวัดจัดขบวนแห่นาคธรรมทายาทให้ผู้คนทั้งหลายชื่นชมอนุโมทนาว่า พระพุทธศาสนายังมีกุลบุตรผู้มีศรัทธาเข้ามาบวชเพื่อศึกษาพระพุทธธรรมคำสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองสังคม และประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

ธรรมทายาทจากทั่วทิศรวมจิตเทิดทูนพระพุทธศาสนา

เช้าตรู่ของวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ธรรมทายาทจากทุกศูนย์ทั่วประเทศเดินทางไปรวมกันเพื่อประกอบพิธีบรรพชา ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกาย

ภาพกุลบุตรผู้แต่งกายด้วยชุดนาคสีขาว เดินเป็นแถวอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ โดยมีเหล่าทานบดีผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งคณะเจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุนร่วมในขบวนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบผ่องใส

ธรรมทายาทเหล่านี้ แม้มาจากหลายจังหวัด แต่การร่วมกันประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้การลุก การนั่ง การเดินหรือการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นไปอย่างงดงาม พร้อมเพรียง ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง

ความพร้อมเพรียงที่ปรากฏบนลานธรรมเป็นภาพที่ตอกย้ำให้ทุกคนทั้งผู้บวชและสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนตระหนักว่าพวกเราทั้งหลายจักต้องร่วมมือกันและพร้อมเพรียงกันยอยกและสืบทอดพระพุทธธรรมคำสอนอันประเสริฐให้ตั้งมั่นยืนยาว และนำมาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเดินตามเส้นทางของพระอริยเจ้าในกาลก่อน ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองดุจดังโบราณกาล

พิธีกรรมในภาคบ่าย หลังจากที่เหล่าธรรมทายาทได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสตร์อันเหลืองอร่ามแล้วก็ได้รับโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์ ที่เมตตามอบคติธรรมด้วยความปรารถนาให้ผู้บวชธำรงตนเป็นธรรมทายาทที่รักการฝึกฝนอบรมตนเอง และกระทำตนเป็นเนื้อนาบุญ เป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนา

บวชรุ่นประวัติศาสตร์ วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ ๑๐ แล้ว และช่วยสร้างคนดีกลับคืนสู่สังคมได้เป็นจำนวนมากสำหรับท่านที่ยังไม่ลาสิกขาก็ช่วยกันสืบสานงานพระศาสนาหลายรูปไปช่วยพัฒนาวัดทรุดโทรมให้มีศรีสง่า บางวัดมีพระน้อย เช่น เหลือแต่เจ้าอาวาส ท่านก็ไปช่วยงานในวัด โดยเฉพาะวัดร้างที่ไม่มีพระ พระภิกษุเหล่านี้ก็จะอาสาเข้าไปช่วยพัฒนาปรับปรุงให้ศาสนสถานมีความสว่างสะอาดสงบสามารถเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะในชุมชนได้ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดุจครั้งโบราณกาลหรือยุคพุทธกาล

เมื่อออกพรรษา รับกฐินแล้ว ท่านก็จะออกจาริกเดินธุดงค์ให้เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของพุทธศาสนิกชนต่อไป

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มีพระมหาเถรานุเถระทั้งจากมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังดังเช่นพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาพระมหาเถรานุเถระจากวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเมตตาไปคล้องอังสะให้ แม้พระมหาเถรานุเถระในจังหวัดต่างๆ ก็เมตตาให้ความสะดวกเรื่องสถานที่ในการประกอบพิธีอุปสมบทและการอบรม

มาถึงวันนี้...เพราะมีผู้นำบุญ

หลังจากได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรธรรมทายาทเรียบร้อยแล้วธรรมทายาทผู้องอาจเหล่านี้ก็จะเดินทางกลับไปยังวัดหรือศูนย์อบรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและอธิษฐานจำพรรษา ต่อจากนั้นธรรมทายาททั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัย ได้ฝึกสมาธิและได้ศึกษาความรู้ที่มีคุณค่าแก่ชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

เมื่อพระภิกษุธรรมทายาทอบรมจิตจนกระทั่งมีใจที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น และเห็นคุณค่าของการบวชมากขึ้น ท่านจะยิ่งหวนรำลึกถึงพ่อแม่ บุพการีและผู้มีพระคุณ ที่ทำให้ท่านมีโอกาสได้ครองเพศสมณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำบุญที่ทำหน้าที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่องานพระพุทธศาสนา ออกชวนคนบวชโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย

พลังศรัทธาจากจิตใจอันสูงส่งของผู้นำบุญทั้งหลายที่ออกเชิญชวนจนกระทั่งชายแมนๆ ทั้งหลายได้มาบวชเป็นพระภิกษุ-สามเณรมาเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันนี้จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะติดตามทุกท่านไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

ขออนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบวชครั้งนี้..


Cr. พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗
บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง บวชเข้าพรรษา วัดร้างจะรุ่งโรจน์ พระศาสนาจะรุ่งเรือง Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 09:28 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.