บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน


เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุสำคัญมาจากความอ่อนแอในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย อันเนื่องมาจากสถาบันครอบครัวและลักษณะสังคมไทยเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง ทำให้จิตใจของเยาวชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสับสนวุ่นวาย เหงา และว้าเหว่ จึงหันไปติดเพื่อน พลอยทำให้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้ง่าย นั่นคือความสัมพันธ์ในแง่ของความเป็น บ้าน

ส่วนในแง่ของ โรงเรียน ชีวิตของเด็กและเยาวชนอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่วัยเยาว์ ทว่าครูในโรงเรียนไม่สามารถอบรมกล่อมเกลาเยาวชนในด้านศีลธรรมและวิถีชีวิตได้เท่าเทียมกับพ่อแม่และชุมชน ไม่มีหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาหรือวิชาศีลธรรมในโรงเรียนอีกแล้ว หรือจะกล่าวง่าย ๆ คือ บ้าน วัด และโรงเรียน แยกส่วนกันชัดเจน ไม่เป็นสังคมที่ผูกพันกันเหมือนก่อน เด็กห่างเหินจากหลักธรรม ขาดที่พึ่งทางใจ ซึ่งการแนะนำและอบรมทางใจนี้ วัด โดยมีพระสงฆ์เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่สังคม ย่อมมีบทบาทสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัย

บัดนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดี เมื่อชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนได้จัด โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูป สำหรับเยาวชนชายแท้อายุ ๙-๑๙ ปี โดยมีระยะเวลาการอบรมในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

โครงการนี้ยังช่วยสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้แก่เยาวชน เป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเกิดพลังที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

ประโยชน์ของการบวชเป็น สามเณร

๑. ทดแทนพระคุณบิดามารดา สร้างบุญกุศลใหญ่ให้แก่วงศ์ตระกูล ครอบครัว ญาติมิตร ตั้งแต่เยาว์วัย

๒. ได้บวชสร้างบารมี สั่งสมบุญกุศล

๓. ได้ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบได้พบที่พึ่งอันประเสริฐภายใน พบเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความสำเร็จ

๔. ปลูกฝังคุณธรรม ได้นิสัยดี ๆ ติดตัวกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความดีสากล ๕ ประการ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐาน คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความตั้งมั่น

๕. สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน ได้ทำหน้าที่ในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งอย่างแท้จริง

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันชักชวนบุตรหลานมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ ให้แก่ชีวิตด้วยการบวชเป็นสามเณรใน โครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปเพื่อให้ สามเณร ผู้เป็นความหวังของพระพุทธศาสนาจากโครงการนี้ สามารถพัฒนาอุดมการณ์และศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงในอนาคต

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔, ๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๑, ๐๙-๙๑๐๗-๘๐๐๒
สมัครบวชได้ที่วัดหรือศูนย์อบรมโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่ www.thainovice.com

Cr. อัญชลี เรืองจิต
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:33 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.