จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป


โครงการดาวแห่งความดีหรือโครงการเด็กดีวีสตาร์” (The Virtuous Star หรือ V-Star) เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมแก่เยาวชน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านบทฝึกความดีสากล ๕ ประการ ในกิจวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย ปลูกฝังสัมมาทิฐิผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย เครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ บวร

ไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์แล้วเด็ก ๆ ได้ อะไรบ้าง

ในแต่ละปีวัดพระธรรมกายมีการจัดงาน วันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยมีเด็กดีวีสตาร์หลายแสนคนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงาน สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

๑)           ให้เยาวชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ คณะครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา ได้ร่วมชมนิทรรศการเพื่อปลูกฝังศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

๒)          ให้เยาวชนมีโอกาสแสดงพลังศีลธรรมและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นผลจากการปฏิบัติความดีสากล ๕ ประการ อย่างเคร่งครัดทั้งที่บ้าน-วัด-โรงเรียน มาตลอดทั้งปี

๓)           ให้เยาวชนมีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบการสร้างบารมี และฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีเหล่านั้น

๔)           ให้เยาวชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และรับฟังโอวาท อันทรงคุณค่าจากพระเถระไว้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่งคนดี มีศีลธรรมมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ซึ่งในวันงานเด็กดีวีสตาร์จากทั่วประเทศมีโอกาสทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันด้วย อาทิ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ตอบปัญหาธรรมะ เรียนรู้เรื่องพุทธประวัติ กฎแห่งกรรม รวมทั้งรับทุนการศึกษา ต้นสมบัติจักรพรรดิจากผู้ใหญ่ใจดีกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ทุน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจแก่เด็กดีวีสตาร์

หนัง 3D และนิทรรศการ 5D เชิงพุทธศาสนาครั้งแรกของโลก

จุดที่น่าสนใจ (Highlight) ของงาน คือ มีการจัดแสดงนิทรรศการความลับของชีวิตโดยใช้สื่อผสม ๕ มิติ (5D) ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ (3D) โดยแบ่งการจัดแสดง เป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑)     ส่วนนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ โซนบาป โซนบุญ และโซนใจหยุด ส่วน
นี้มีนิทรรศการสื่อผสม ๕ มิติ (5D) ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำเสนอในเชิงธรรมะ และพระพุทธศาสนา

๒)    ส่วนโรงภาพยนตร์ธรรมะ ๓ มิติ ระบบ 3D Cinema ความจุโรงละ ๕๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ โรง เป็น
ภาพยนตร์สั้น ๓ มิติ เรื่อง “The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพความยาว ประมาณ ๓๐ นาที

วีสตาร์ความรู้เชิงศีลธรรมที่ปฏิบัติได้จริง

โครงการเด็กดีวีสตาร์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการประเมินวัดความรู้พื้นฐานด้านศีลธรรมของนักเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพบว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้งในเชิงปริมาณที่มีสถานศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และเชิงคุณภาพคือสถานศึกษาที่ร่วมโครงการมีความพอใจอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลัก พุทธวิธี โดยยึดหลักวินัย เคารพ อดทน และหลักความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา และการฝึกใจให้ผ่องใสด้วยการฝึกสมาธิ เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจำวัน

บวร”: การพัฒนาตนและสังคมต้องไปพร้อม ๆ กัน

ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง เด็กดีวีสตาร์ยังทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน เช่น รวมตัวกันไปพัฒนาวัด นำผลไม้ ภัตตาหารไปถวายพระในวันพระ รวมทั้งการทอดกฐินสัมฤทธิ์แก่วัดที่ไม่มีผู้จองกฐิน ซึ่งจัดมาแล้ว ๖ ปี มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๒,๓๓๒ โรงเรียน นำปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ จำนวน ๒,๖๗๔ วัด รวม ๔๖๒ กว่าล้านบาท

นอกจากนี้ มีการจัดตั้งชมรม V-Star Club และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัยด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยนักเรียนทุกคนต้องจดบันทึกความดีของตนทุกวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ชมภาพกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vstarproject.com

มาร์ชชิ่งความดี ถูกใจวัยโจ๋

สำหรับเด็กอีกกลุ่มที่อาจเรียกว่า เด็กวัยว้าวุ่นก็มีกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับนั่นคือ มาร์ชชิ่งความดี ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทฤษฎี มาร์ชชิ่งความดีเป็นนวัตกรรมของมูลนิธิครูของแผ่นดิน ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ นำมาใช้ เพื่อพัฒนานิสัยเยาวชน ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ในสถานศึกษาทั่วประเทศที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น การขาดเรียน สอบตก เสพสิ่งเสพติด ตั้งท้องในวัยเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแปรแถวประกอบดนตรี เพื่อสร้างความดีสากล ๕ ประการ ในรูปแบบที่สนุกสนานเหมาะกับเยาวชน พร้อมทั้งมีการจัดประกวดมาร์ชชิ่งความดีด้วย เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้มีนิสัยที่ดีที่ทุกคนต้องการ และเป็นเวทีที่เยาวชนได้แสดงออกซึ่งทักษะความดีสากลด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งยกระดับการเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบที่ทั้งเก่งและดียิ่งขึ้นไป

เยาวสตรีผู้นำความดีสากลสำหรับเยาวชนหญิง

เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับเยาวชนหญิงก็มีโครงการอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากลเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และ ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน (Child’s Rights) รวมทั้งมีจิตอาสาในกิจกรรมของสถานศึกษา และชุมชน ที่สำคัญคือ ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความพร้อมเยาวชนหญิง ทางด้านศีลธรรมในการเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป

สำหรับเยาวชนชาย ช่วงปิดภาคเรียนมีโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ๑ ล้านรูป รองรับในชื่อว่า โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยอบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีบรรพชาในพื้นที่แต่ละจังหวัดในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ขอเชิญชวนเยาวชนชาย ชั้น ป.๓ - ม.๓ เข้าอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ

โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนของชาติได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศีลธรรม และต่อยอดจากโครงการเด็กดีวีสตาร์แบบครบวงจร คือ ได้ศึกษาธรรมะ ได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันรวมพลังฯ รวมทั้งเด็กหญิงได้อบรมเยาวสตรีฯ เพื่อเรียนรู้วิถีแห่งนักบวชหญิง ส่วนเยาวชนชายก็ได้มาเรียนรู้วิถีของสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ เพื่อความมั่นคงทางศีลธรรมของตนเองและประเทศชาติสืบไป
Cr. พ.สนิทวงศ์
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป  จากเด็กดี V-Star สู่สามเณร ๑ ล้านรูป Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 04:15 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.