อานิสงส์ถวายทานบ่อย ๆ


ดูก่อนเทพธิดาผู้มีกายอันประดับประดาแล้ว  สวมทิพย์มาลัย  ทรงพัสตราภรณ์อันสวยงาม  วิมานตั่งแก้วไพฑูรย์ของท่านโอฬาร รวดเร็วดังใจ ไปได้ตามใจปรารถนา  ส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆ  เพราะบุญอะไร  ท่านจึงมีวรรณะเช่นนี้  โภคะทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน

ตามปกติของชาวสวรรค์นั้น  เขาจะระลึกชาติได้อย่างน้อย ๑ ชาติ เพื่อตรวจดูว่าในอดีตได้ทำบุญอะไรเอาไว้ จึงมาเกิดเป็นชาวสวรรค์  เมื่อสำรวจตรวจตราดูทิพยสมบัติและรู้ว่าเกิดขึ้นด้วยบุญอะไรแล้ว  ก็จะปลื้มปีติ  หากทำบุญเอาไว้มาก ความปลื้มปีติก็มาก จะท่องเที่ยวไปในทิพยอุทยานก็ได้รับความเกรงใจหรือเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของเหล่าทวยเทพที่ได้ทอดทัศนา  แต่ถ้าทำบุญเอาไว้น้อย  วิมานก็จะเล็ก ไม่ค่อยสว่าง  บริวารก็มีน้อย  ทำให้อายชาวสวรรค์ที่มีวิมานสว่างไสวใหญ่โตโอฬาร

อย่างไรก็ตาม ชาวสวรรค์จะไม่อิจฉาริษยากัน มีแต่ปลื้มปีติและมุทิตาจิตต่อกัน  เพราะทิพยสมบัติบนสวรรค์นั้นเกิดขึ้นด้วยอานุภาพบุญอย่างเดียว ไม่ได้เกิดจากการทำมาหากินหรืออาศัยความรู้ความสามารถตอนเป็นมนุษย์  ก่อนมาเกิดเป็นชาวสวรรค์หากต้องการรู้ว่า ขณะเป็นมนุษย์นั้น  บุคคลใดได้ทำบุญเอาไว้มากน้อยเพียงไร ก็จะมาวัดกันตอนเป็นชาวสวรรค์ ในเมื่อชาวสวรรค์ไม่มีการทำมาหากิน จึงไม่ประพฤติผิดศีล ไม่มีการฆ่าหรือเบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมยกัน สมบัติของเทพตนใดก็เป็นของตนนั้น จะลักขโมยกันเหมือนในโลกมนุษย์ไม่ได้

ชาวสวรรค์จะมีหิริโอตตัปปะตลอดเวลา โดยมากจะบันเทิงเริงรมย์ด้วยทิพยสมบัติอย่างเดียวจนกว่าจะหมดบุญหรือหมดอายุขัยเหมือนดังเทพธิดาท่านหนึ่ง ผู้มีวิมานสว่างไสวมีวิมานทองลักษณะคล้ายตั่ง ล่องลอยไปมาได้ดังใจปรารถนา ใครได้พบเห็นแล้ว  ต่างพากันสะดุดตาสะดุดใจยิ่งนัก

ในสมัยพุทธกาล พระมหาโมคคัลลานเถระได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เห็นวิมานของเทพธิดาท่านหนึ่งมีลักษณะคล้ายตั่งทอง จึงเหาะเข้าไปใกล้ ๆ แล้วไต่ถามนางว่า ดูก่อนเทพธิดาผู้มีกายอันประดับประดาแล้วทรงมาลัย ทรงพัสตราภรณ์อันสวยงาม วิมานตั่งแก้วไพฑูรย์ของท่านโอฬาร เร็วดังใจ ไปได้ตามใจปรารถนา ส่องแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆ ท่านทำบุญอะไรไว้ จึงมีวรรณะสว่างไสวอย่างนี้

เทพนารีรู้สึกปลื้มปีติที่พระมหาเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษให้เกียรติมาถามนางถึงหน้าประตูวิมาน จึงบอกบุพกรรมของตนว่า

พระคุณเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ ดิฉันเป็นเพียงหญิงชาวบ้านธรรมดา ได้ถวายอาสนะแด่หมู่ภิกษุที่สามีนิมนต์ให้มาฉันภัตตาหารที่บ้าน  ดิฉันได้อภิวาท  กระทำอัญชลี และถวายทานอย่างเต็มกำลัง ด้วยความเลื่อมใสในพระสงฆ์ที่มีจริยวัตรงดงาม จึงขอร้องให้สามีกราบนิมนต์พระสงฆ์ให้หมุนเวียนมาฉันภัตตาหารที่บ้านเป็นประจำ สามีไม่ขัดข้อง  ดิฉันจึงมีโอกาสถวายสังฆทานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอาสนะที่จัดไว้รอต้อนรับพระสงฆ์นั้น  ดิฉันจัดทำด้วยผ้าที่มีราคาและประณีต ใช้ผ้าสีเขียวลาดบนตั่งถวาย  เพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสเช่นนี้  เพราะบุญนั้นโภคะทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดแก่ดิฉัน

พระเถระกล่าวชื่นชมอนุโมทนาในบุญกุศลที่เธอได้ทำเอาไว้ดีแล้ว จากนั้นก็เหาะไปยังวิมานที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้าย ๆ กันพลางถามว่า ดูก่อนเทพธิดา วิมานตั่งทองของท่านโอฬาร เร็วดังใจ ไปได้ตามใจปรารถนาส่องแสงประกายคล้ายสายฟ้าแลบ เพราะบุญอะไรวรรณะของท่านจึงสว่างไสวเป็นพิเศษและโภคะทุกอย่างที่น่าปรารถนาจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน

เทพธิดากราบเรียนว่า เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ดิฉันเป็นสะใภ้อยู่ในตระกูลสามี ได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสธุลี เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  ท่านรับบาตรแล้วประสงค์จะฉันในเวลาเพล และเดินผ่านหน้าบ้านของดิฉันพอดี  ดิฉันเกิดศรัทธา สังเกตรู้อาการของท่านจึงกล่าวว่า นิมนต์เจ้าค่ะ ขอท่านโปรดนั่งบนอาสนะ ขบฉันภัตตาหารเถิดแล้วดิฉันก็จัดตั่งอย่างดี ปูผ้าสีเหลืองบนตั่ง ได้บริจาคทานด้วยความเคารพ และตั้งความปรารถนาว่าขอบุญของเรานี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ตั่งทองในอนาคตกาลเถิด

เมื่อพระเถระฉันภัตตาหารเสร็จ ท่านล้างบาตรแล้วลุกไป ดิฉันบอกว่า ท่านเจ้าคะ  อาสนะนี้ดิฉันถวายแด่ท่านแล้ว ขอได้โปรดใช้สอยเพื่ออนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดพระเถระต้องการอนุเคราะห์ดิฉัน จึงรับตั่งนั้นไว้ แล้วท่านก็นำไปถวายสงฆ์ต่อ  ดิฉันนึกถึงบุญพิเศษครั้งนั้นได้ จึงเกิดความปลื้มปีติ

ต่อมา ดิฉันล้มป่วยลงและเสียชีวิตด้วยโรคลม เมื่อละโลกแล้ว จึงมาบังเกิดในวิมานตั่งทองสมปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้  นี้เป็นผลกรรมเล็กน้อยของดิฉัน  อันเป็นเหตุให้ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองเช่นนี้

พระเถระอนุโมทนาในบุญกุศลที่นางได้ทำไว้ดีแล้ว จากนั้นจึงเหาะกลับมายังโลกมนุษย์ และเทศน์สอนให้มนุษย์ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญดังที่เทพธิดาเล่าบุพกรรมให้ฟัง  ซึ่งหากบุคคลใดตั้งใจทำบุญด้วยจิตเลื่อมใสทำถูกเนื้อนาบุญ และนึกถึงบุญนั้นบ่อย ๆ บุญนั้นก็จะส่งผลยิ่งใหญ่ไพศาล ให้ได้เสวยทิพยสมบัติดังที่พระเถระได้ไปประสบพบเห็นมาแล้ว

เราจะเห็นว่าเสบียงเดินทางไปสู่ปรโลกที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีไปกว่าบุญ  บุญจะอำนวยผลให้เราได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์  เสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานเกินกว่าอายุขัยของมนุษย์ยุคนี้มากมายหลายเท่านัก แม้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์  บุญก็จะคอยสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต

ทันทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เท่ากับว่าเราได้ลงสู่สมรภูมิแล้ว  ในสมรภูมิชีวิตของเรานั้น เราต้องพร้อมเสมอ ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้และพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสง่างาม โดยการเริ่มสั่งสมบุญ เก็บเสบียงบุญเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะโลกมนุษย์นี้มีอันตรายรอบด้าน ทั้งอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ และโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนภัยในสังสารวัฏ

การจะรู้แพ้รู้ชนะนั้น ให้ดูกันที่ชีวิตหลังความตายว่า ใครไปสบายหรือไปอบาย  ถ้าหากเราสั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้ว เมื่อภัยมาก็ยิ้มสู้ได้ แม้ความตายมาเยือนก็พร้อมเสมอที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกอย่างอาจหาญ อย่างผู้มีชัยชนะ  ดังนั้นให้ทุกท่านหมั่นเตรียมพร้อมให้ดี  ด้วยการทำทาน  รักษาศีล และเจริญภาวนาเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคน

บุคคลผู้มีจิตเบิกบานผ่องใส เป็นผู้มีศรัทธา ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัยชนะไว้ได้ในโลกทั้งสอง คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในสัมปรายภพการบริจาคทานของคฤหัสถ์ดังกล่าวมานั้นย่อมเจริญบุญ
Cr. พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ. ๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ. ๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

วารสารอยู่ในบุญ  ฉบับที่ ๑๕๖  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
อานิสงส์ถวายทานบ่อย ๆ อานิสงส์ถวายทานบ่อย ๆ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:46 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.