พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?


พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยมีพุทธปรัชญาที่แฝงปริศนาธรรมอันลึกซึ้ง เพราะเป็นเจดีย์ที่รวม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถ้าเรากราบพระเจดีย์ตอนประกอบพิธีกรรมจะทำให้เรากราบครบองค์แห่งพระรัตนตรัย ซึ่งองค์พระเจดีย์ประกอบด้วยองค์แห่งพระรัตนตรัยครบ 3 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนที่ 1. พุทธรัตนะ กว้าง 108 เมตร เป็นส่วนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธรรมกายประจำตัวถึง 1 ล้านองค์ (โดยประดิษฐานภายนอก 3 แสนองค์ และภายใน 7 แสนองค์)

ส่วนที่ 2. ธรรมรัตนะ กว้าง 10.8 เมตร เป็นส่วนที่แทนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนที่ 3. สังฆรัตนะ กว้าง 75.6 เมตร เป็นส่วนที่ให้พระสงฆ์ได้นั่งสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งองค์พระเจดีย์สามารถรองรับคณะสงฆ์ได้กว่า 10,000 รูปCr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ? พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:17 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.