ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?


ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

จริงๆ การสร้างวัด สร้างพระธาตุ หรือพระพุทธปฏิมากร หากมาศึกษากันให้ดี ในประวัติศาสตร์ไทยเรานั้น มีการตั้งชื่อและเรียกขานในลักษณะนี้มาก เช่น วัดหมื่นเงินกอง วัดพระธาตุแสนคำฟู พระธาตุแสนไห พระเจ้าล้านตื้อ พระเจ้าล้านทอง

ย้อนกลับมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก็เช่นกัน เกิดขึ้นจากการที่สาธุชนรวมใจกันทำบุญแล้วจารึกชื่อของผู้สร้าง ชื่อของบรรพบุรุษ หรือชื่อบุคคลที่เคารพรัก ที่ฐานองค์พระจำนวนล้านชื่อ เพื่อสร้างองค์พระขึ้นมาล้านองค์ ดังนั้นที่มาของล้านองค์นี้ก็คือ จำนวนคนอันมหาศาลที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วช่วยกันสร้างขึ้นนั่นเอง

แล้วที่สำคัญ ทางวัดก็อยากจะสร้างพระพุทธปฏิมากรจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพื่อบูชาคุณและให้เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกพระองค์ ซึ่งหากศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆ จะพบว่า ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า รวมถึงพระอรหันตเจ้า ได้บรรลุมรรคผลและปรินิพพานไปจำนวนมากมายมหาศาล มากกว่าจำนวนเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีก แต่ด้วยความจำกัดของเวลาและปัจจัยหลายประการจึงได้สร้างองค์พระตามความเหมาะสมที่หนึ่งล้านองค์เท่านั้น

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ


อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ? ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:13 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.