พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

จาก พระไตรปฎิก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปฎิก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ 133 ในมหาปรินิพพานสูตร ทำให้พบหลักฐานชัดเจนในครั้งพระอานนท์ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า..จะให้จัดการอย่างไรกับพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้ว ซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสไว้โดยสรุปคือ..ให้ปฏิบัติเหมือนสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ และหลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว ก็ให้สร้างสถูปไว้ ณ ตำแหน่งที่มหาชนสัญจรไปมามากๆ คือ หนทางใหญ่ 4 แพร่ง เพื่อให้มหาชนจำนวนมากมาเห็นได้ง่ายๆ แล้วจะได้มาสักการะ เพื่อเป็นบุญติดตัวผู้สักการะไป

จากข้อมูลยืนยันตรงนี้ จะเห็นว่า..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้สร้างสถูปหรือเจดีย์ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งทรงกำชับว่าให้สร้างไว้ในพื้นที่ที่มีผู้คนพบเห็นมากๆ เช่น ทาง 4 เเพร่ง เพราะจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เลื่อมใสในสถูปหรือเจดีย์นั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สร้างสถูปหรือเจดีย์แก่ใคร เพื่ออานิสงส์อันใด ?

จากหัวข้อเรื่อง ถูปารหบุคคล หรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชานั้น (ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 10 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 2 ทีฆนิกาย มหาวรรค ข้อ 134) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามี 4 จำพวกคือ

1) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2) พระปัจเจกพุทธเจ้า
3) พระตถาคตสาวก (พระอรหันต์)
4) พระเจ้าจักรพรรดิ

ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์การบูชาสถูปไว้ชัดเจนว่า..ใครก็ตาม ถ้าน้อมบูชาแล้วยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น หลังจากละโลกแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?
คลิก http://dhamma-media.blogspot.com/2017/04/blog-post_16.html

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ? พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:49 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.