ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร รวมถึงการบวชพระและสามเณรจำนวนมาก

ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

ก่อนจะตอบข้อนี้ เราอยากให้รับรู้ข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับพระภิกษุ สามเณร รวมถึงการบวชพระและสามเณรจำนวนมาก
  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาบำเพ็ญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินอยู่เนืองนิตย์
  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจำนวนล้านดวง
  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมานั่งสมาธิพร้อมกันจำนวนเรือนล้าน
  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมที่สามารถรวบรวมนักเรียนนักศึกษามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และศึกษาธรรมะพร้อมกันได้คราวละเป็นล้านคน
  • พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลกทุกชาติทุกภาษามาร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

จากข้อมูลที่ให้ข้างต้น ถือได้ว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาสักการบูชา นั่งสมาธิ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนทุกเพศทุกวัยมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

จุดนี้แสดงให้เห็นว่า พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดเท่าที่เคยปรากฏในยุคนี้ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม คือ...

1) สร้างไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากภายในพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ธาตุเจดีย์) ตลอดจนบรรจุพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบต่างๆ (ธรรมเจดีย์) และที่สำคัญยังเป็น อุทเทสิกเจดีย์ คือ เจดีย์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวนมากถึงล้านองค์
(ซึ่งพระมหาธรรมกายเจดีย์นี้ ถือเป็นพระเจดีย์ที่สร้างตรงตามประเภทของเจดีย์ในพระพุทธศาสนาถึง 3 ประเภท จาก 4 ประเภทเลยทีเดียว ซึ่งประเภทของเจดีย์ 4 ประเภท ได้แก่ 1. ธาตุเจดีย์ 2. ธรรมเจดีย์ 3. บริโภคเจดีย์ 4. อุทเทสิกเจดีย์)

2) สร้างไว้เป็นสถานที่รวมมหาชนบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดิน

3) สร้างไว้เป็นศูนย์รวมศรัทธามหาชนที่มาจากทั่วทุกสารทิศให้มาทำความดี นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา ตักบาตร สวดมนต์ เช่น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

4) สร้างไว้เป็นศูนย์กลางพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น เวียนประทักษิณ จัดพิธีกรรมงานบวชในโครงการบวชพระแสนรูปทุกจังหวัดทั่วไทย บวชสามเณรล้านรูปทุกจังหวัดทั่วไทย และรวมพลังเด็กดีวีสตาร์มาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

5) สร้างไว้เป็นสถานที่สอนศีลธรรม อบรมเทศน์สอน อบรมปลูกฝังคนให้เป็นคนดีในโครงการต่างๆ เป็นประดุจมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมชั้นเลิศของโลก

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่มีคนมาบำเพ็ญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินอยู่เนืองนิตย์

 พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจำนวนล้านดวง

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมที่สามารถรวบรวมนักเรียนนักศึกษามาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และศึกษาธรรมะพร้อมกันได้คราวละเป็นล้านคน

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สามารถรองรับคนมานั่งสมาธิพร้อมกันจำนวนเรือนล้าน

พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่รองรับชาวพุทธจากทั่วโลกทุกชาติทุกภาษา มาร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ? ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:11 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.