ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?


ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นการปฏิบัติบูชา ซึ่งถือเป็นการบูชาอย่างสูงสุด เพราะจะทำให้ผู้ปฏิบัติบูชามีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพิ่มขึ้น จนสามารถหมดกิเลสเข้านิพพานได้โดยง่าย

อีกทั้งการปฏิบัติบูชาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ยังเท่ากับเป็นการปฏิบัติบูชาต่อหน้าพระพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์ เนื่องจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวยังได้อานิสงส์สุดจะนับจะประมาณมิได้เลย และถ้าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงล้านพระองค์ จะได้อานิสงส์มากขนาดไหนก็ลองคิดดูเถิด เพราะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระองค์จะมีพระชนม์ชีพอยู่ หรือปรินิพพานนานแล้ว แต่ถ้าผู้บูชามีจิตเลื่อมใสเสมอกัน บุญย่อมได้เท่ากัน !!!

อานิสงส์จากการใช้เสียงด้วยจิตเลื่อมใสทำให้ไปเกิดเป็นโฆษกเทพบุตร

หากศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ 2 อัปปมาทวรรควรรณนา เรื่องพระนางสามาวดี ในช่วงเรื่องของ โฆษกเทพบุตร จะทำให้เราเห็นอานิสงส์ผลบุญจากการบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเสียงอย่างชัดเจนว่า สามารถเปลี่ยนสถานะภพภูมิจากสัตว์เดรัจฉานให้กลายเป็นเทพบุตรได้ คือ เมื่อครั้งที่โฆษกเทพบุตรเกิดเป็นสุนัขก็ได้หอนด้วยความอาลัยรักและเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อท่านเสด็จจากไป จากนั้นสุนัขก็ขาดใจตาย

และด้วยบุญนี้..ทำให้ไปเกิดเป็นโฆษกเทพบุตรผู้มีเสียงไพเราะมากในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อีกทั้งยังมีเสียงที่ทรงพลานุภาพ เพราะแค่กระซิบเพียงเบาๆ เสียงก็ดังไปไกลถึง 16 โยชน์ แต่ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงธรรมดา ก็จะดังกลบทั่วภพสวรรค์ และเมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมือง แล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่สุด


แม้ค้างคาวฟังสวดโดยไม่รู้ความหมาย ยังได้ไปเกิดบนสวรรค์

มีเรื่องราวที่น่าศึกษามากอีกเรื่องใน อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พุทธวรรคที่ 14 เรื่องยมกปาฏิหาริย์ เพราะมีค้างคาว 500 ตัวในถ้ำได้ฟังเสียงพระสวดอภิธรรม โดยที่ค้างคาวไม่รู้และไม่เข้าใจความหมายของบทที่พระสวดเลย แต่ขณะฟังก็ทำให้จิตค้างคาวมีสภาพผ่องใส และด้วยบุญนี้ เมื่อค้างคาวตายแล้ว ก็ไปเกิดบนสวรรค์เสวยทิพยสมบัตินานถึง 1 พุทธันดร และเมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ พอได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ ก็เกิดเลื่อมใสศรัทธา จึงขอบวชในสำนักของพระสารีบุตร

ต่อมาในช่วง 3 เดือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยเทศน์พระอภิธรรมให้พุทธมารดาฟัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระสารีบุตรว่า ให้ไปเทศน์บทพระอภิธรรมให้พระภิกษุบริวารทั้ง 500 รูปฟังด้วย เนื่องจากชาติที่เกิดเป็นค้างคาวคุ้นกับธรรมบทนี้มาก และพอพระภิกษุทั้ง 500 รูปได้ฟังพระสารีบุตรเทศน์ ก็เกิดความแตกฉานและเข้าใจในพระอภิธรรมได้อย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว จนกระทั่งถึงวันออกพรรษา เมื่อพระภิกษุทั้ง 500 รูปเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำการเปิดโลกตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ทำให้พระภิกษุทั้ง 500 รูปนั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดจะเห็นว่า แม้สัตว์เดรัจฉานที่ไม่เข้าใจความหมายของบทสวดพระอภิธรรมเลย แต่พอฟังเสียงสวดจนจิตผ่องใส ก็ส่งผลให้หลังตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์

แต่ที่น่าคิดไปกว่านั้น คือ พอในชาติที่มาเกิดเป็นคน เมื่อได้ฟังบทสวดบทเดิมในชาติที่เกิดเป็นค้างคาว ด้วยความคุ้นเคยในบทสวดนี้อย่างยิ่ง จึงทำให้แตกฉานและเข้าใจธรรมะบทนี้อย่างง่ายดาย


บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ก็เช่นกัน ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ต้องแสดงธรรมบทนี้เป็นบทแรก *** ซึ่งถ้าเราได้ไปเกิดเจอพระองค์แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรม ด้วยความคุ้นเคยที่เราได้สวดบทนี้เป็นประจำในชาตินี้ ก็จะทำให้เรามีสิทธิ์บรรลุธรรมทันทีตามพระองค์อย่างง่ายๆ นั่นเอง...

(*** ศึกษาหลักฐานยืนยันการแสดงธรรมบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายๆ พระองค์ จาก พระไตรปิฎก เล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 25 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค 2 -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก ข้อที่ 21-26)

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ


อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?
  
อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ? ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.