ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?


ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่?

เดิมทีเดียว..ก็ไม่มีการทยอยสั่งสมบุญแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากเกิดจิตศรัทธาอยากทำบุญให้ครบ 10,000 บาท แต่เงินไม่พอ จึงมาขอให้วัดเปิดโอกาสเพื่อทยอยสั่งสมบุญให้ เพราะอยากจะเป็นเจ้าขององค์พระสักองค์หนึ่งในชีวิต ที่ได้ตั้งใจสร้างอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดพุทธประเพณีที่ปู่ย่าตายายเคยทำกันมา

อีกทั้งการทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใดเลย เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อีกทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เคยห้ามการสั่งสมบุญ ตรงกันข้ามพระองค์กลับชื่นชมและอนุโมทนากับการทำบุญอย่างยิ่งยวดด้วยซ้ำ เพราะขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองยังทรงเป็นตัวอย่างทำให้ดู ในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ท่านได้สร้างมหาทานถึงขนาดบริจาคแม้กระทั่งบุตรและภรรยา หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย เช่น เรื่องของท่านเมณฑกเศรษฐีที่ยอมอดตาย แล้วเอาอาหารมื้อสุดท้ายมาทำบุญ หรืออย่างการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์เทศน์โปรดจูเฬกสาฎกพราหมณ์เกือบทั้งคืน เพื่อให้พราหมณ์ตัดความตระหนี่โดยการถวายผ้าผืนสุดท้ายที่พราหมณ์มี ซึ่งการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้ ก็เพราะอยากให้พราหมณ์ได้สร้างบุญใหญ่ เพื่อบุญนี้จะได้ทำให้พราหมณ์พ้นจากความยากจนสักที

เหมือนพุทธพจน์ที่ปรากฏใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 25 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ 9 ว่า...

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส      น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน              อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส       โถกํ โถกํปิ อาจินํ

บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาด ๆ ได้ฉันใด
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น


Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์  สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?
คลิก http://dhamma-media.blogspot.com/2017/04/blog-post_16.html

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

 อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ? ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.