จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ

จอร์เจีย
กับสะพานแห่งสันติภาพ
ปฏิบัติธรรมเยาวชน Bridge
 วันที่ ๔-๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ประเทศจอร์เจีย


สะพาน (น.) หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bridge นั้น ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ทําสําหรับข้ามแม่นํ้าลําคลอง โดยปริยายหมายความว่า สื่อเชื่อมโยง

สำหรับที่มาของคำว่า Bridge ในชื่อโครงการปฏิบัติธรรมเยาวชน Bridge นั้น น่าจะตรงกับความหมายโดยปริยาย คือ สื่อเชื่อมโยง เพราะคำว่า Bridge ในที่นี้ มีที่มาจากทำเลที่ตั้งของกลุ่มประเทศ CIS ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย จึงเปรียบเสมือนสะพานหรือสื่อเชื่อมโยงทวีปยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน

กลุ่มประเทศ CIS (The Commonwealth of Independent States) คือ ประเทศที่แยกตัวมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และมารวมตัวกันเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีจำนวน ๑๒ ประเทศด้วยกัน คือ ประเทศเบลารุส, ยูเครน, รัสเซีย, จอร์เจีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, คาซัค-สถาน, คีร์กีซสถาน, มอลโดวา, ทาจิกิสถาน, อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน (ปัจจุบันจอร์เจียลาออกจากกลุ่มแล้ว)


๑. เหตุที่ทีมงานคิดว่าถึงเวลาที่ควรจะจัดปฏิบัติธรรมในประเทศกลุ่มนี้ได้แล้ว เป็นเพราะยังขาดพีซเอเจนต์ในประเทศแถบนี้ค่อนข้างมาก

สำหรับประเทศสาธารณรัฐจอร์เจียที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้และทิศตะวันตกของทะเลแคสเปียน มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน ถึงแม้ว่าในทางภูมิศาสตร์ จอร์เจียจัดอยู่ในประเทศเอเชียกลางก็จริง แต่รากวัฒนธรรมของจอร์เจียมีความเป็นยุโรปมากกว่า


จอร์เจียมีประชากร ๔.๖ ล้านคน เป็นชาวจอร์เจียน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ชาวอาร์เมเนียน ๘ เปอร์เซ็นต์ ชาวรัสเซียน ๕ เปอร์เซ็นต์ ชาวกรีก ๒ เปอร์เซ็นต์ ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ๘๓.๙ เปอร์เซ็นต์ อิสลาม ๙.๙ เปอร์เซ็นต์ อื่น ๆ ๖.๒ เปอร์เซ็นต์

ในประเทศจอร์เจียมีเรื่องให้ทีมงานประหลาดใจหลายเรื่อง เช่น มีสะพานชื่อสะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับความตั้งใจของเราที่จะนำสันติภาพไปสู่ชาวโลก นอกจากนี้เหรียญของจอร์เจียยังมีโลโกคล้ายโลโกของพีซเรฟโวลูชันอีกด้วย


๒. ส่วนเหตุผลที่เลือกจัดปฏิบัติธรรมในประเทศจอร์เจียนั้น เป็นเพราะประเทศนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มประเทศ CIS อีกทีหนึ่ง จอร์เจียจึงเปรียบเสมือนสะพาน (Bridge) ที่เชื่อมโยงประเทศเหล่านี้เข้าด้วยกันอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะมากในการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนชาวจอร์เจียนร่วมกับเยาวชนที่มาจาก ๑๐ ประเทศ รอบข้างประเทศจอร์เจีย คือ อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ลิทัวเนีย, รัสเซีย, ทาจิกิสถาน, ยูเครน และอุซเบกิสถาน

นอกจากนี้ จอร์เจียยังเป็นประเทศที่เป็นกลาง ไม่มีปัญหากับประเทศใด ๆ อีกทั้งคนไทยยังได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศด้วย

แต่เนื่องจากเรายังไม่มีพีซเอเจนต์ในจอร์เจียเลย การจัดกิจกรรมจึงมีความยุ่งยากอยู่ไม่น้อย อย่างไรก็ตาม แอนนา (ผู้ประสานงาน จากยูเครน) ได้ขอความช่วยเหลือไปยังเพื่อนของเธอและเยาวชนจอร์เจียนผ่านทางเว็บไซต์ สุดท้ายก็สามารถหาสถานที่ปฏิบัติธรรมจนได้


๓. ก่อนจัดกิจกรรม เราได้ใบสมัครมาทั้งหมด ๒๙๓ ใบ ภายในเวลา ๓ เดือน ซึ่งถือว่าเร็ว เพราะเป็นการจัดกิจกรรมในประเทศแถบนี้เป็นครั้งแรก แต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่เราไม่ได้ใบสมัครเลย คือ ประเทศเติร์กเมนิสถาน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะประชาชนทั่ว ๆ ไป ในประเทศนี้แทบไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เลย แถมเวลาจะเดินทางออกนอกประเทศกลุ่ม CIS ยังต้องทำเรื่องขอรัฐบาลก่อนอีกด้วย นับว่าค่อนข้างยุ่งยาก

หลังจากทำการคัดเลือกแล้ว เราได้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ คน

ผู้คนในประเทศแถบนี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษารัสเซีย แต่ในการจัดปฏิบัติธรรมคราวนี้ เรารับเฉพาะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร


๔. ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนส่วนใหญ่
รู้จักศูนย์กลางกาย เข้าใจการวางใจและการนึกนิมิต สามารถประคองใจนิ่ง ๆ ได้นาน (ส่วนใหญ่นั่งรอบละ ๔๕-๖๐ นาที) เห็นแสงสว่าง ตัวเบา ตัวหาย สบายเหมือน  หลุดไปอีกโลกหนึ่ง ไม่รับรู้ถึงเวลาและร่างกาย 

ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากเบลารุส
•    รอบเช้าตรู่ รู้สึกตื่นตัวและสดชื่นมาก รู้สึกเหมือนมีใครเปิดไฟ เพราะสว่างมาก แต่เมื่อเลิกนั่งแล้วจึงรู้ว่าไม่มีใครเปิดไฟแต่อย่างใด

ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากคีร์กีซสถาน
•    รอบเช้าตรู่ รู้สึกใจนิ่งมาก แล้วใจก็ดิ่งลงไปสู่ศูนย์กลางกาย จากนั้นก็เห็นตัวเองอยู่ภายใน ทำให้มีความสุขมาก

ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากยูเครน       
•    วันนี้ไม่รู้สึกถึงร่างกายเลย ใจสงบ และไม่มีความคิด เหมือนตัวเองลอยอยู่ในทะเล มีนิมิตเหมือนลูกบอลใส ๆ ตรงกลางเป็นดอกบัว และมีแสงสีม่วงแผ่ออกมารอบตัว

ผลการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากอาร์เมเนีย
•    ทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมด ยกเว้นดวงสว่างที่กลางตัว ซึ่งมีตัวเองอยู่ในนั้นด้วย และไม่รู้สึกถึงร่างกายเลย


๕. สรุปแล้วเยาวชนเหล่านี้ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า สามารถสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองได้ ทั้งเรื่องอารมณ์ ความคิด และการกระทำ ไปจนกระทั่งนิสัยใจคอ ซึ่งทุกอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน ทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจมาก และอยากสมัครมารับการอบรมต่อที่เมืองไทย เพื่อการพัฒนาที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ที่สำคัญ พวกเขายังมีความคิดและแนวทางในการนำสมาธิไปสู่ประเทศของตนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติมีโอกาสได้พบเจอสิ่งที่ดี ๆ อย่างนี้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขจากการปฏิบัติธรรม

ผลตอบรับดี ๆ แบบนี้ ทำให้ทีมงานคิดว่าน่าจะขยายงานในประเทศแถบนี้ได้อีกไม่น้อยทีเดียว และเชื่อว่า.. อีกไม่นาน สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) ในจอร์เจีย ที่มองเห็นเป็นรูปธรรมอยู่นี้ จะมีสะพานแห่งสันติภาพในเชิงนามธรรมคู่ขนานขึ้นมาอีกสายหนึ่ง ที่จะนำพาชาวจอร์เจียนและประชาชนในประเทศกลุ่ม CIS ไปสู่สันติภาพที่แท้จริง

อ้างอิง: ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. วารสารอยู่ในบุญ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ สำนักสื่อธรรมะคลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
พีซเรฟโวลูชั่นอินฟิลิปปินส์ ตอน : คอนนี เอ็มบอรอง...ครูไอดอลแห่งศตวรรษนี้ กับเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ในพีซวิลเลจ
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:24 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.